Vitenskap og forskning om plantebasert kosthold

Hva er kildekritikk og pålitelige kilder i forskning om kosthold og helse?

Det er publisert omtrent to millioner studier om kosthold og helse siden 1960-tallet. Derfor er det viktig med regelmessig oppsummering av forskningen innenfor de ulike emnene. Det er også viktig med kildekritikk. La oss først se på hvordan forskning på ernæring foregår og hvordan denne skiller seg fra annen evidensbasert forskning, for eksempel innen medisin. Det finnes flere
ulike typer vitenskapelige studier. Under nevnes kort de viktigste.

Mekanistiske studier er forskning på cellekulturer eller forsøksdyr. Disse har som formål å avdekke biologiske mekanismer som ligger til grunn for sykdom eller helsepåvirkning, og hvordan ulike
stoffer virker inn på fysiologiske prosesser, med mer.

Epidemiologiske studier/observasjonsstudier er studier hvor man kun observerer. Man bruker gjerne denne studietypen når man ønsker å gjøre en sammenligning av forskjellige grupper i befolkningen, eksempelvis vegetarianere og ikke-vegetarianere, og for å kartlegge risikofaktorer for ulike sykdommer.

Intervensjonsbaserte studier er der man griper inn/intervenerer, for eksempel ved en randomisert, kontrollert studie (forkortes RCT). Formålet med randomiserte, kontrollerte forsøk er å måle om noe har effekt, vanligvis ved å sammenligne grupper som mottar ulik behandling over en definert tidsperiode.

Alle typer studier har sine svakheter og sine fordeler. Mer om fordeler og svakheter ved RCT og andre typer studier kan du lese her

Kategorier og gradering av vitenskapelige bevis, eller evidens

Ernæringsrådet kategoriserer kunnskapen etter såkalt «evidensgrad». Evidensgraden sier noe om kravene til vitenskapelig dokumentasjon som ligger til grunn for en konklusjon. For at noe skal kategoriseres i gruppen med den høyeste mulige evidensen, klassifisert som evidensgrad 1 (overbevisende årsakssammenheng) og evidensgrad 2 (sannsynlig årsakssammenheng) er det mange og strenge kriterier som må være på plass.

Harvard Universitet forklarer på sine nettsider hvordan være kildekritisk når det gjelder forskning innen kosthold og helse:

The research process is like placing stones on an old-fashioned balance scale. When enough weight accumulates on one side, the scale tips in favor of a particular recommendation. And the more weight there is on one side, the stronger the recommendation is and the more evidence it would take to change it.

If, on one side of the scale, you have over 40 studies showing that moderate alcohol intake can lower the risk of heart disease and, on the other, one or two studies that contradict those results, the scale would hardly budge. The weight of evidence would still be greatly in favor of moderate alcohol intake protecting against heart disease. Indeed, the link between alcohol and heart disease is so strong that it’s known as an established relationship.

But not all topics are as clear-cut as this. Often, the weight of evidence is not as great. In some cases, only a handful of studies have addressed a particular question. In other cases, a large number of studies may support one side, but there may be some particularly significant studies supporting the other side as well—just enough to cast some doubt. In these instances, we’d say that there is a probable link between a behavior and a disease. The value of eating moderate amounts of nuts to protect against heart disease is an example of a probable link.

There are also possible links, where the weight of evidence is still less and, in effect, the scale only tips slightly to one side. Possible links often develop in new, emerging areas of study, where a few studies have found a relationship, but more studies need to be done to confirm the results. A high intake of trans fat and an increased risk of diabetes is an example of a possible relationship that needs to be confirmed.»

Samlet kilder i boken Plantebasert kosthold

Boken Plantebasert kosthold er basert på de nyeste og mest omfattende oppsummeringene, utført etter bestemt og relevant metodologi, av seriøse etater/organisasjoner og publisert i fagfellevurderte tidsskriftene. Sjekk kildene som er brukt i boken Plantebasert kosthold her:

 1. Report buyer. Top Trends in Prepared Foods 2017: Exploring
  trends in meat, fish and seafood; pasta, noodles and rice;
  prepared meals; savory deli food; soup; and meat substitutes.
  2017.
 2. Statistisk sentralbyrå. Aldri før produsert meir kjøt i Noreg
  [Internet]. 2018. Available from: https://www.ssb.no/jordskog-
  jakt-og-fiskeri/artikler-og-publikasjoner/aldri-for-produsert-
  meir-kjot-i-noreg
 3. Kreftforeningen. Tarmkreft [Internet]. [cited 2019 Feb 1].
  Available from: https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/
  tarmkreft/
 4. IARC. IARC Monographs evaluate consumption of red meat
  and processed meat [Internet]. World Health Organisation.
 5. p. 2. Available from: https://www.iarc.fr/en/media-
  centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf
 6. Wolk A. Potential health hazards of eating red meat. Journal
  of Internal Medicine. 2017.
 7. Nordic Nutrition Recommendations. Nordic Nutrition
  Recommendations 2012 [Internet]. Vol. 5, Nordic Nutrition
  Recommendations 2012. 2012. 1–3 p. Available from: http://
  urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-2561
 8. Willett W, Rockström J, Loken B, Springmann M, Lang
  T, Vermeulen S, et al. Food in the Anthropocene: the
  EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable
  food systems. Lancet (London, England). 2019;
 9. Sælensminde K, Johansson L, Helleve A. Samfunnsgevinster
  av å følge Helsedirektoratets kostråd. 2016.
 10. Afshin A, Sur PJ, Fay KA, Cornaby L, Ferrara G, Salama
  JS, et al. Health effects of dietary risks in 195 countries,
  1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of
  Disease Study 2017. Lancet. 2019;
 11. Springmann M, Godfray HCJ, Rayner M, Scarborough P.
  Analysis and valuation of the health and climate change
  cobenefits of dietary change. Proc Natl Acad Sci. 2016 Apr
  12;113(15):4146–51.
 12. Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonal handlingsplan
  for bedre kosthold (2017–2021) [Internet]. 2017. Available
  from: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-
  handlingsplan-for-bedre-kosthold-20172021/id2541870/
 13. Garnett T. Livestock-related greenhouse gas emissions:
  impacts and options for policy makers. Environ Sci Policy.
  2009;
 14. Bar-On YM, Phillips R, Milo R. The biomass distribution on
  Earth. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018;
 15. FAO F and AO of the UN, IFAD IF for AD, WFP WFP. The
  State of Food Insecurity in the World. International Hunger
  Targets: taking stock of uneven progress. 2015.
 16. Springmann M, Clark M, Mason-D’Croz D, Wiebe K, Bodirsky
  BL, Lassaletta L, et al. Options for keeping the food
  system within environmental limits. Nature. 2018;
 17. Arnoldussen A, Forbord M, Grønlund A, Mittenzwei K,
  Pettersen I, Tufte T. Økt Matproduksjon På Norske Arealer.
  Rapp 6 -2014 [Internet]. 2014;99. Available from: http://agrianalyse.
  no/file=3347
 18. Mittenzwei K, Grønlund A, Grønlund A. Status og potensial
  for økt produksjon og forbruk av vegetabilske matvarer
  i Norge. 2017; Available from: https://nibio.brage.unit.
  no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2451799/NOTAT_
  20170406-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 19. Nordic Council of Ministers. Future Nordic Diets [Internet].
 20. Available from: https://norden.diva-portal.org/smash/
  get/diva2:1163192/FULLTEXT01.pdf
 21. Thoralf Fagertun. Mindre kjøttspising kan gjøre Norge mer
  selvforsynt. 2018; Available from: https://forskning.no/
  landbruk-partner-miljo/mindre-kjottspising-kan-gjore-norge-
  mer-selvforsynt/263955
 22. Bjørn Vidar Vangelsten: Vangelsten: Mot et bærekraftig
  norsk matsystem: Effekt på selvforsyningsgrad og norsk
  jordbruk ved redusert konsum av kjøtt. Nord universitet;
  2018.
 23. Landbruksdirektoratet. Råvareforbruk til kraftfôr til husdyr
  i Norge 2018 [Internet]. 2019. Available from: https://www.
  landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/kornog-
  kraftfor/marked-og-pris/statistikk
 24. Holmelin, Bob van Oort,Tveiten Hermansen RA. Eat less
  meat. CICERO [Internet]. 2019; Available from: https://
  http://www.cicero.oslo.no/no/posts/klima/eat-less-meat)
  215
 25. Nortura. Totalmarked kjøtt og egg [Internet]. [cited 2019
  Feb 23]. Available from: http://totalmarked.nortura.no/
  prognose/category13590.html
 26. Kjøtt og eggprodusenten. Nortura taper millioner på Afghanistan-
  eksport – Kjøtt & eggprodusenten. Available from:
  http://produsenten.kjottbransjen.no/i/2018/2/kj-egg-2018-
  02b-839
 27. NRK hordaland. 1000 tonn sauekjøt vert pelsdyrfôr.
  2018; Available from: https://www.nrk.no/hordaland/
  1000-tonn-sauekjot-vert-pelsdyrfor-1.14182466?fbclid=
  IwAR2JNNY2YeLGLAC1zai5BNgqL7qudFK-
  6Q3r0TTUdsJtNSInrZvB2HwazHRI
 28. Statistisk sentralbyrå. Kjøtproduksjon, 2017 [Internet]. 2017.
  Available from: https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/
  statistikker/slakt/aar/2018-04-10?fane=tabell&sort=nummer&
  tabell=345714#tab-tabell
 29. Thoring AL. Så mange dyr spiser vi Norske dyr Import og
  eksport. 2015;1–6. Available from: https://www.framtiden.
  no/rapporter/rapporter-2015/758-sa-mange-dyr-spiser-vi-1/
  file.html
 30. Nasjonalt råd for ernæring -Helsedirektoratet. Kostråd for
  å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer
  Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. 2011.
 31. Helle Margrete Meltzer, Haakon E. Meyer K-IK. Fra hypotese
  til kostråd – veier, snarveier og blindveier. Tidskr Den Nor
  legeforeningen [Internet]. 2004;124(9):1248–50. Available
  from: https://tidsskriftet.no/2004/05/tema-ernaering/frahypotese-
  til-kostrad-veier-snarveier-og-blindveier
 32. Sødring og Steppeler. Ingen kobling mellom rødt kjøtt
  og kreft. NRK [Internet]. 2016; Available from: https://
  http://www.nrk.no/ytring/ingen-kobling-mellom-rodt-kjott-ogkreft-
  1.12763879
 33. Animalia. «Sunnere storfekjøtt»-prosjektet har gitt nye
  brikker til tarmkreftpuslespillet [Internet]. Available from:
  https://www.animalia.no/no/animalia/fou-prosjekter/sunnere-
  storfekjott2/om-sunnere-storfekjott/
 34. Veterinærhøgskolen N. Sunnere storfekjøtt [Internet].
 35. Available from: https://www.nmbu.no/prosjekter/
  node/21169
 36. De nasjonale forskningsetiske komiteene. Etikk er god
  butikk. Forskningsetikk [Internet]. 2019;(1). Available
  from: https://www.etikkom.no/globalassets/documents/
  bladet-forskningsetikk/alle-utgaver/48259_forskningsetikk_
  nr1_2019_low_dobbeltsidig.pdf
 37. Dinu M, Abbate R, Gensini GF, Casini A, Sofi F. Vegetarian,
  vegan diets and multiple health outcomes: A systematic
  review with meta-analysis of observational studies. Crit
  Rev Food Sci Nutr. 2017;
 38. Helsedirektoratet. Retningslinjer/forebygging-av-hjerte-
  og-karsykdom [Internet]. 2017. Available from: https://
  http://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-
  av-hjerte-og-karsykdom
 39. Bonnema AL, Altschwager D, Thomas W, Slavin JL. The
  Effects of a Beef-Based Meal Compared to a Calorie
  Matched Bean-Based Meal on Appetite and Food Intake. J
  Food Sci. 2015;
 40. Huang RY, Huang CC, Hu FB, Chavarro JE. Vegetarian
  Diets and Weight Reduction: a Meta-Analysis of Randomized
  Controlled Trials. J Gen Intern Med. 2016;
 41. Kristensen MD, Bendsen NT, Christensen SM, Astrup A,
  Raben A. Meals based on vegetable protein sources (beans
  and peas) are more satiating than meals based on animal
  protein sources (veal and pork) – A randomized cross-over
  meal test study. Food Nutr Res. 2016;
 42. Matportalen. Kostfiber [Internet]. [cited 2019 Feb 2].
  Available from: https://www.matportalen.no/kosthold_
  og_helse/tema/naringsstoffer/kostfiber
 43. Diabetesforbundet. Kostfiber [Internet]. [cited 2019 Feb
  2]. Available from: https://www.diabetes.no/kosthold/
  hva-inneholder-maten/karbohydrater/fiber/
 44. Clarys P, Deliens T, Huybrechts I, Deriemaeker P, Vanaelst
  B, De Keyzer W, et al. Comparison of nutritional quality of
  the vegan, vegetarian, semi-vegetarian, pesco-vegetarian
  and omnivorous diet. Nutrients. 2014;
 45. Sabaté J, Wien M. Vegetarian diets and childhood obesity
  prevention. Vol. 91, American Journal of Clinical Nutrition.
  2010.
 46. Ask og Strindlund. Vegetarisk mat är bra – även för små
  barn. Lakartidningen [Internet]. 2014;(11). Available from:
  http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-
  oversikt/2014/03/Vegetarisk-mat-ar-bra–aven-for-smabarn/
 47. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide
  trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-
  based studies with 4·4 million participants. Lancet.
  2016;
 48. World Health Organization (WHO). Global Report on Diabetes.
  WHO Press. 2016.
 49. Tabish SA. Is Diabetes Becoming the Biggest Epidemic of
  the Twenty-first Century? Int J Health Sci (Qassim). 2007;
 50. Melina V, Craig W, Levin S. Position of the Academy of
  Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets. J Acad Nutr Diet
  [Internet]. 2016;116(12):1970–80. Available from: https://
  http://www.eatrightpro.org/~/media/eatrightpro files/practice/position
  and practice papers/position papers/vegetarian-diet.
  ashx
 51. Rinaldi S, Campbell EE, Fournier J, O’Connor C, Madill J.
  A Comprehensive Review of the Literature Supporting
  Recommendations From the Canadian Diabetes Association
  for the Use of a Plant-Based Diet for Management of Type 2
  Diabetes. Canadian Journal of Diabetes. 2016.
 52. Introduction: Standards of Medical Care in Diabetes—2018
  . Diabetes Care. 2017 Dec 8;41(Supplement 1):S1–2.
 53. Pan A, Sun Q, Bernstein AM, Manson JE, Willett WC, Hu
  FB. Changes in red meat consumption and subsequent risk
  of type 2 diabetes mellitus three cohorts of US men and
  women. JAMA Intern Med. 2013;
 54. Malik VS, Li Y, Tobias DK, Pan A, Hu FB. Dietary Protein
  Intake and Risk of Type 2 Diabetes in US Men and Women.
  Am J Epidemiol. 2016;183(8):715–28.
 55. Diabetesforbundet. Hvordan redusere risikoen? [Internet].
  [cited 2019 Jan 2]. Available from: https://www.diabetes.no/
  om-diabetes/redusere-risikoen/
 56. Kahleova H, Klementova M, Herynek V, Skoch A, Herynek
  S, Hill M, et al. The Effect of a Vegetarian vs Conventional
  Hypocaloric Diabetic Diet on Thigh Adipose Tissue Distribution
  in Subjects with Type 2 Diabetes: A Randomized
  Study. J Am Coll Nutr. 2017;
 57. Tantamango-Bartley Y, Jaceldo-Siegl K, Fan J, Fraser G.
  Vegetarian diets and the incidence of cancer in a low-risk
  population. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2013;
 58. Key TJ, Appleby PN, Crowe FL, Bradbury KE, Schmidt JA,
  Travis RC. Cancer in British vegetarians: Updated analyses
  of 4998 incident cancers in a cohort of 32,491 meat eaters,
  8612 fish eaters, 18,298 vegetarians, and 2246 vegans. In:
  American Journal of Clinical Nutrition. 2014.
 59. Craig, W.J. and Mangels AR. Position of the American
  Dietetic Association: Vegetarian Diets. J Am Diet Assoc.
  2009;(109):1266–82.
 60. Najjar RS, Moore CE, Montgomery BD. A defined, plant-based
  diet utilized in an outpatient cardiovascular clinic
  effectively treats hypercholesterolemia and hypertension
  and reduces medications. Clin Cardiol. 2018;
 61. Whitehead RD, Re D, Xiao D, Ozakinci G, Perrett DI. You
  are what you eat: Within-subject increases in fruit and vegetable
  consumption confer beneficial skin-color changes.
  PLoS One. 2012;
 62. Mekić S, Jacobs LC, Hamer MA, Ikram MA, Schoufour JD,
  Gunn DA, et al. A healthy diet in women is associated
  with less facial wrinkles in a large Dutch population-based
  cohort. J Am Acad Dermatol. 2019;
 63. Aghasi M, Golzarand M, Shab-Bidar S, Aminianfar A, Omidian
  M, Taheri F. Dairy intake and acne development: A
  meta-analysis of observational studies. Clinical Nutrition.
  2018;
 64. Harvard T.H. CHAN school of public health. The Microbiome
  [Internet]. [cited 2019 Feb 12]. Available from: https://
  http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/microbiome/
 65. Tuddenham S, Sears CL. The intestinal microbiome and
  health. Vol. 28, Current Opinion in Infectious Diseases.
  Lippincott Williams and Wilkins; 2015. p. 464–70.
 66. De Filippis F, Pellegrini N, Vannini L, Jeffery IB, La Storia
  A, Laghi L, et al. High-level adherence to a Mediterranean
  diet beneficially impacts the gut microbiota and associated
  metabolome. Gut. 2016;
 67. Helsenorge.no. Forstoppelse [Internet]. [cited 2019 Mar 18].
  Available from: https://helsenorge.no/sykdom/mage-ogtarm/
  forstoppelse
  217
 68. Helsenorge.no. Divertikler – utposninger på tarmen [Internet].
  [cited 2019 Mar 18]. Available from: https://helsenorge.
  no/sykdom/mage-og-tarm/divertikler
 69. Cao Y, Strate LL, Keeley BR, Tam I, Wu K, Giovannucci EL,
  et al. Meat intake and risk of diverticulitis among men. Gut.
  2018;
 70. Buettner D, Skemp S. Blue Zones: Lessons From the World’s
  Longest Lived. American Journal of Lifestyle Medicine.
  2016.
 71. SSB. Befolkning [Internet]. 2019. Available from: https://
  http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar-per-1-
  januar
 72. Orlich MJ, Singh PN, Sabaté J, Jaceldo-Siegl K, Fan J, Knutsen
  S, et al. Vegetarian dietary patterns and mortality in
  adventist health study 2. JAMA Intern Med. 2013;
 73. Tonstad S, Butler T, Yan R, Fraser GE. Type of vegetarian
  diet, body weight, and prevalence of type 2 diabetes. Diabetes
  Care. 2009;
 74. Sosial og helsedirektoratet. Faglige retningslinjer for forebygging
  og behandling av osteoporose og osteoporosiske
  brudd. 2005.
 75. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Baron JA, Burckhardt
  P, Li R, Spiegelman D, et al. Calcium intake and hip
  fracture risk in men and women: A meta-analysis of prospective
  cohort studies and randomized controlled trials. Am J
  Clin Nutr. 2007 Dec 1;86(6):1780–90.
 76. Feskanich, Bishoff- Ferrari Frazier,Willet et al. Milk consumption
  during teenage years and risk of hip fractures in
  older adults. JAMA Pediatr. 2014;
 77. Bolland MJ, Leung W, Tai V, Bastin S, Gamble GD, Grey A,
  et al. Calcium intake and risk of fracture: Systematic review.
  BMJ. 2015;
 78. Harvard T.H. CHAN school of public health. Calcium and
  milk [Internet]. [cited 2019 Jan 23]. Available from: https://
  http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-youeat/
  calcium-and-milk/
 79. Christine Neumann Holst. Kalsiumparadokset -En casestudie
  av prosessen fra kunnskapsgrunnlaget til utformingen
  av kalsiumanbefalingene [Internet]. Universitetet i Bergen;
 80. Available from: http://bora.uib.no/bitstream/handle/
  1956/4275/72214044.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 81. Rizzo G, Baroni L. Soy, soy foods and their role in vegetarian
  diets. Vol. 10, Nutrients. MDPI AG; 2018.
 82. Messina M, Messina V. The role of soy in vegetarian diets.
  Nutrients. 2010.
 83. Messina MJ, Wood CE. Soy isoflavones, estrogen therapy,
  and breast cancer risk: Analysis and commentary. Nutrition
  Journal. 2008.
 84. Kuhnle GGC, Dell’Aquila C, Aspinall SM, Runswick SA,
  Mulligan AA, Bingham SA. Phytoestrogen content of beverages,
  nuts, seeds, and oils. J Agric Food Chem. 2008 Aug
  27;56(16):7311–5.
 85. Madsen S. Planteøstrogener og overgangsplager hos kvinner.
  Tidsskrift for den Norske Laegeforening. 2009.
 86. Pape-Zambito DA, Roberts RF, Kensinger RS. Estrone and
  17β-estradiol concentrations in pasteurized-homogenized
  milk and commercial dairy products. J Dairy Sci. 2010;
 87. Malekinejad H, Rezabakhsh A. Hormones in Dairy Foods
  and Their Impact on Public Health – A Narrative Review
  Article. Iran J Public Health [Internet]. 2015 Jun;44(6):742–
 88. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
  26258087
 89. Dewel A et al . Relationship of dietary protein and soy
  isoflavones to serum IGF-1 and IGF binding proteins in the
  prostate cancer lifestyle trial. Nutr Cancer. 2007;58(1):35–
  42.
 90. Anne Leifsdatter Grønlund. Problemet med soya [Internet].
 91. Available from: https://www.regnskog.no/no/
  om-regnskogfondet/dette-mener-regnskogfondet/problemet-
  med-soya
 92. Håkon Lindahl. sju myter om kjott [Internet]. 2017. Available
  from: https://www.framtiden.no/myteknusing/sju-myterom-
  kjott.html
 93. Regnskogfondet F i våre hender. Fra brasiliansk jord til
  norske middagsbord En rapport om soya i norsk laksefôr
  [Internet]. 2017. Available from: https://www.framtiden.no/
  rapporter/rapporter-2017/814-fra-brasiliansk-jord-til-norske-
  middagsbord/file.html
 94. Matthiessen J, Andersen LF, Barbieri HE, Borodulin K,
  Knudsen VK, Kørup K, et al. The Nordic Monitoring System
  2011-2014. Status and development of diet, physical activity,
  smoking, alcohol and overweight. TemaNord. 2016.
 95. Helsebiblioteket. Kosttilskudd til barn – fordypningsstoff til
  helsepersonell [Internet]. 2017 [cited 2019 Feb 1]. Available
  from: Kosttilskudd til barn – fordypningsstoff til helsepersonell
 96. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen
  [Internet]. 2018. Available from: https://
  http://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen
 97. Haider LM, Schwingshackl L, Hoffmann G, Ekmekcioglu C.
  The effect of vegetarian diets on iron status in adults: A systematic
  review and meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr.
  2018 May 24;58(8):1359–74.
 98. Antje Gonera (Nofima) and Anna Birgitte Milford (NIBIO).
  The plant protein trend in Norway Market overview and
  future perspectives [Internet]. 2018. Available from: https://
  nofima-326d.kxcdn.com/wp-content/uploads/2018/09/Report-
  25-2018-The-plant-protein-trend-in-Norway.pdf
 99. Aune D, Giovannucci E, Boffetta P, Fadnes LT, Keum NN,
  Norat T, et al. Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular
  disease, total cancer and all-cause mortality-A
  systematic review and dose-response meta-analysis of prospective
  studies. Int J Epidemiol. 2017 Jun 1;46(3):1029–56.
 100. Hebden L, O’Leary F, Rangan A, Singgih Lie E, Hirani V,
  Allman-Farinelli M. Fruit consumption and adiposity status
  in adults: A systematic review of current evidence. Crit Rev
  Food Sci Nutr. 2017 Aug 13;57(12):2526–40.
 101. Knutsen HK, Alexander J, Barregård L, Bignami M, Brüschweiler
  B, Ceccatelli S, et al. Risk for animal and human
  health related to the presence of dioxins and dioxin-like
  PCBs in feed and food. EFSA Journal. 2018.
 102. Bouvard V, Loomis D, Guyton KZ, Grosse Y, Ghissassi F El,
  Benbrahim-Tallaa L, et al. Carcinogenicity of consumption
  of red and processed meat. Lancet Oncol. 2015;
 103. World Health Organization. Q & A on the carcinogenicity
  of the consumption of red meat and processed meat. Int
  Agency Res Cancer. 2015;
 104. World Cancer Research Fund International. Meat , fish and
  dairy products and the risk of cancer. Anal Res cancer Prev
  Surviv [Internet]. 2018;3–79. Available from: https://www.
  wcrf.org/sites/default/files/Meat-Fish-and-Dairy-products.
  pdf
 105. Micha R, Wallace SK, Mozaffarian D. Red and Processed
  Meat Consumption and Risk of Inc… [Circulation. 2010] –
  PubMed result. Circulation. 2010;
 106. Helsenorge.no. Tarmkreft. Helsedirektoratet. 2018.
 107. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer
  Research. Limit red and processed meat Eat no more than
  moderate amounts of red meat and little, if any, processed
  meat.
 108. World Health Organization (WHO). The European Code
  Against Cancer [Internet]. 2016. Available from: http://cancer-
  code-europe.iarc.fr/index.php/en/
 109. Tharrey M, Mariotti F, Mashchak A , Barbillon P, Delattre
  M, Fraser GE. Patterns of plant and animal protein intake
  are strongly associated with cardiovascular mortality: The
  Adventist Health Study-2 cohort. Int J Epidemiol. 2018;
 110. Harvard Health Publishing Harvard medical school. How
  much calcium do you really need?Recommendations of
  how much calcium you need to take per day may be too
  high, and could harm more than help. 2015.
 111. Goverment of Canada. Canada`s food guide [Internet].
 112. Available from: https://food-guide.canada.ca/en/
 113. Aune D, Navarro Rosenblatt DA, Chan DSM, Vieira AR, Vieira
  R, Greenwood DC, et al. Dairy products, calcium, and
  prostate cancer risk: A systematic review and meta-analysis
  of cohort studies. Am J Clin Nutr. 2015;
 114. Lu W, Chen H, Niu Y, Wu H, Xia D, Wu Y. Dairy products
  intake and cancer mortality risk: A meta-analysis of 11
  population-based cohort studies. Nutr J. 2016 Oct 21;15(1).
 115. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer
  Research. Prostate cancer How diet, nutrition and physical
  activity affect prostate cancer risk [Internet]. 2018. Available
  from: https://www.wcrf.org /dietandcancer/prostate-cancer
 116. Totland TH, Melnæs BK, Lundberg-Hallén N, Helland-Kigen
  KM, Lund-Blix NA, Borch Myhre J, et al. Norkost 3 – En
  landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og
  kvinner i Norge i alderen 18–70 år, 2010–11. Helsedirektoratet.
  2012.
 117. Helsedirektoratet. UTVIKLINGEN I NORSK KOSTHOLD
  2017 Rapport Matforsyningsstatistikk og forbruksundersøkelser
  [Internet]. 2018. Available from: www. helsedirektoratet.
  no
  219
 118. Nasjonalt råd for ernæring. Risiko for jodmangel i Norge.
  Identifisering av et akutt behov for tiltak. 2016;
 119. Vitenskapskomiteen for mat og miljø. Jodberikning – tilsetning
  av jod til salt. 2018.
 120. GENO. Mineraler og vitaminer [Internet]. Available
  from: https://www.geno.no/Start/Brunst/Fagstoff/Foring-
  og-fruktbarhet/Mineraler-og-vitaminer/
 121. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Energy,
  Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein,
  and Amino Acids (Macronutrients). National academies
  press; 2005.
 122. Zhong VW, Van Horn L, Cornelis MC, Wilkins JT, Ning H,
  Carnethon MR, et al. Associations of Dietary Cholesterol or
  Egg Consumption with Incident Cardiovascular Disease and
  Mortality. JAMA – J Am Med Assoc. 2019;
 123. Rouhani MH, Rashidi-Pourfard N, Salehi-Abargouei A,
  Karimi M, Haghighatdoost F. Effects of Egg Consumption
  on Blood Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of
  Randomized Clinical Trials. Journal of the American College
  of Nutrition. 2018.
 124. Hopkins PN. Effects of dietary cholesterol on serum cholesterol:
  A meta-analysis and review. American Journal of
  Clinical Nutrition. 1992.
 125. Harvard T.H. CHAN school of public health. EGGS. hsph.
  harvard.edu.
 126. Rong Y, Chen L, Zhu T, Song Y, Yu M, Shan Z, et al. Egg
  consumption and risk of coronary heart disease and stroke:
  Dose-response meta-analysis of prospective cohort studies.
  BMJ. 2013;
 127. Spence JD, Jenkins DJA, Davignon J. Egg yolk consumption
  and carotid plaque. Atherosclerosis. 2012;
 128. Forskning.no. Nesten like mye åreforkalkning av egg som av
  røyk [Internet]. 2012. Available from: https://forskning.no/
  hjertet-mat-royking/nesten-like-mye-areforkalkning-av-eggsom-
  av-royk/688865
 129. Bente M. Nilsen MS og, Måge A. Miljøgifter i fisk og fiskevarer
  2016: Dioksiner og dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende
  PCB, polybromerte flammehemmer [Internet]. 2017.
  Available from: https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/
  uonskede_stofferimaten/miljogifter/miljogifter_i_fisk_og_
  fiskevarer_2016.28160/binary/Miljøgifter i fisk og fiskevarer
  2016
 130. Salem N, Eggersdorfer M. Is the world supply of omega-3
  fatty acids adequate for optimal human nutrition? Curr
  Opin Clin Nutr Metab Care. 2015;
 131. Naylor RL, Hardy RW, Bureau DP, Chiu A, Elliott M, Farrell
  AP, et al. Feeding aquaculture in an era of finite resources.
  Proc Natl Acad Sci. 2009;
 132. Ole Alexander Saue. Heile 30 mill. matfisk er rapportert
  daud so langt i 2018. Ilaks.no [Internet]. 2018; Available
  from: https://ilaks.no/i-2018-er-svinnet-dobbelt-sa-hogtsom-
  i-2006-heile-30-mill-matfisk-er-rapportert-daud/
 133. Dyrevernalliansen. Fakta om dyrevelferd i industrielt
  landbruk [Internet]. 2016. Available from: https://www.
  dyrevern.no/landbruk/annet_om_landbruk/fakta_om_dyrevelferd_
  i_industrilandbruk
 134. Gunhild Gursli-Berg Marianne K. Bahus. Røykeloven [Internet].
  Store norske leksikon; 2018. Available from: https://
  snl.no/røykeloven
 135. Norsk Helseinformatikk. Mer skadelig fyll [Internet]. NHI.
  no; 2019. Available from: https://nhi.no/psykisk-helse/
  rus-og-avhengighet/mer-skadelig-fyll/?page=5
 136. Becker W, Lyhne N, Pedersen AN, Aro A, Fogelholm M,
  Phórsdottir I, et al. Nordic nutrition recommendations 2004
 • Integrating nutrition and physical activity. Scandinavian
  Journal of Nutrition/Naringsforskning. 2004.
 1. Annett Arntzen (leder), Tormod Bøe, Espen Dahl, Nina
  Drange, Terje A. Eikemo, Jon Ivar Elstad, Elisabeth Fosse,
  Steinar Krokstad, Astri Syse MAS og BHS. Anbefalte tiltak
  mot sosial ulikhet i helse Fagrådet for sosial ulikhet i helse.
  2016.
 2. Helsedirektoratet. Sosial ulikhet påvirker helse – tiltak og
  råd [Internet]. 2018. Available from: https://www.helsedirektoratet.
  no/tema/sosial-ulikhet-i-helse/sosial-ulikhet-pavirker-
  helse-tiltak-og-rad
 3. Annechen Bahr Bugge. Vegetardag med kjøtt på beinet.
  Nationen.no [Internet]. 2017; Available from: https://www.
  nationen.no/intervjuet/vegetardag-med-kjott-pa-beinet/
 4. Dag Henning Reksnes. Hvem sitt ærend løper Nationen?
  Nationen.no [Internet]. 2017; Available from: https://www.
  nationen.no/debatt/hvem-sitt-aerend-loper-nationen/
 5. Melk.no. Melkemelding [Internet]. 2014. Available
  from: https://view.joomag.com/melkemelding-
  2014/0998530001430833290?short
 6. Landbruksdirektoratet. Høring – Forslag til endringer i skolemelkordningen
  i markedsreguleringen. 2015.
 7. Hansen LB, Myhre JB, Johansen AMW, Paulsen MM, Andersen
  LF. Ungkost 3. 2015.
 8. Pulses. UK Government: ‘Eat More Beans and Pulses’ [Internet].
 9. Available from: https://pulses.org/pulse-hub/
  pulse-blog/217-uk-government-eat-more-beans-and-pulses
 10. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
  Food-based dietary guidelines – Belgium [Internet]. 2017.
  Available from: http://www.fao.org/nutrition/education/
  food-dietary-guidelines/regions/countries/belgium/en/
 11. Regjeringen.no. Ambisiøst mål for jordvernet [Internet].
 12. Available from: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/
  ambisiost-mal-for-jordvernet/id2414073/
 13. Regjeringen. no. Jordvern [Internet]. 2019. Available from:
  https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/
  landbrukseiendommer/innsikt/jordvern/jordvern/
  id2009556/
 14. Arne Grønlund Klaus Mittenzwei. Avgiften på rødt kjøtt
  blir møtt med sterk motstand fra landbruket. Forskning.no
  [Internet]. 2016; Available from: https://forskning.no/kronikk-
  husdyr-miljopolitikk/kronikk—avgiften-pa-rodt-kjottblir-
  mott-med-sterk-motstand-fra-landbruket/1168800
 15. A. Grønlund. Bidrar ammeku til økt matproduksjon? [Internet].
 16. Available from: https://www.nationen.no/motkultur/
  debatt/bidrar-ammeku-til-okt-matproduksjon/
 17. NIBIO. Kan Norge produsere mer planteprotein til mat?
  [Internet]. 2019. Available from: https://www.nibio.no/
  nyheter/kan-norge-produsere-mer-planteprotein-til-mat
 18. Grüner KL. Dropp mytene om bærekraftig, kortreist kjøtt.
  2019; Available from: https://www.bt.no/btmeninger/
  debatt/i/bKlWLl/Dropp-mytene-om-barekraftig_-kortreist-
  kjott
 19. Bjørn Vidar Vangelsten. Mindre kjøtt = mer mat. Nordlandsforskning;
  2018.
 20. Bob van Oort. Matsikkerhet er ikke lik daglig kjøttinntak.
  NATIONEN [Internet]. 2017; Available from: https://www.
  nationen.no/debatt/matsikkerhet-er-ikke-lik-daglig-kjottinntak/
 21. Elling Bere &Tormod Bjørkkjær. Vi må halvere kjøttspisingen.
  2017; Available from: https://morgenbladet.no/2017/11/
  vi-ma-halvere-kjottspisingen
 22. Marie H Bogstad. Intervju med Marie H Bogstad – agroøkonom
  i Noah – for dyrs rettigheter. 2019.
 23. Gunnar Austrheim. Hjortedyr og husdyr på beite i norsk
  utmark fra 1949 til 1999. NTNU vitenskapsmuseet. 2009.
 24. Faktisk.no. Nei, rødt kjøtt fra Breim er ikke bedre for klimaet
  enn avokado fra Chile [Internet]. 2019. Available from:
  https://www.faktisk.no/faktasjekker/JE6/nei-rodt-kjott-frabreim-
  er-ikke-bedre-for-klimaet-enn-avokado-fra-chile
 25. Bioforsk. Endret kosthold beste klimatiltak [Internet]. 2015.
  Available from: https://forskning.no/landbruk-klima-partner/
  endret-kosthold-beste-klimatiltak/488773
 26. NIBIO. Klimatiltak i jordbruk og matsektoren [Internet].
 27. Available from: https://www.miljodirektoratet.no/
  globalassets/publikasjoner/M660/M660.pdf
 28. Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Lave funn av muggsoppgifter
  i fôr, korn og mel [Internet]. 2018. Available from:
  https://www.vetinst.no/nyheter/lave-funn-av-muggsoppgifter-
  i-for-korn-og-mel
 29. Opplysningskontoret for brød og korn. Forbruk av korn til
  mat i Norge [Internet]. 2017. Available from: https://brodogkorn.
  no/fakta/matkorn/
 30. Ivar Gaasland og Erling Vaardal. MATFORSYNING OG
  KLIMAPOLITIKK. SAMFUNNSØKONOMEN [Internet].
  2017;131(6):39–48. Available from: https://www.samfunnsokonomene.
  no/content/uploads/2018/08/Samfunnsøkonomen-
  nr.-6-2017-2.pdf
 31. Blandford D, Gaasland I, Vårdal E. Greenhouse Gas Emissions,
  Land Use, and Food Supply under the Paris Climate
  Agreement—Policy Choice in Norway. Appl Econ Perspect
  Policy. 2019;
 32. Kato Nykvist. Galskapen i landbruksministerens hode
  [Internet]. 2017. Available from: https://www.nationen.no/
  kommentar/galskapen-i-landbruksministerens-hode/
 33. Helsedirektoratet. Anbefalinger om kosthold, ernæring
  og fysisk aktivitet [Internet]. 2014. Available from: https://
  http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/ernaering/norske-
  anbefalinger-for-ernaering-og-fysisk-aktivitet
  221
 34. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje spedbarnsernæring
  [Internet]. 2017. Available from: https://www.
  helsedirektoratet.no/retningslinjer/spedbarnsernaering
 35. U.S. Department of Health & Human Services. National
  institute of health office of Dietary supplements.
 36. Norris J. Vitamin B12 Analogues [Internet]. 2018 [cited
  2019 Feb 6]. Available from: https://veganhealth.org/vitamin-
  b12-analogues/#active
 37. Mattilsynet. Nytte/risikovurdering av jodberikning med
  hovedvekt på tilsetning av jod til salt [Internet]. 2016.
  Available from: https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/
  tilsatte_stoffer/tilsatte_vitaminer_mineraler_og_andre_stoffer/
  bestilling_vkm_nytteog_risikovurdering_av_jodberikning.
  29118/binary/Bestilling VKM_Nytte-og risikovurdering
  av jodberikning
 38. Mangels AR, Messina V. Considerations in planning vegan
  diets: Infants. Journal of the American Dietetic Association.
  2001.
 39. Mangels AR, Messina V. Considerations in planning vegan
  diets: Children. J Am Diet Assoc. 2001;
 40. Moilanen BC. Vegan Diets in Infants, Children, and Adolescents.
  Pediatr Rev. 2007;
 41. Universitetet i Oslo. Institutt for medisinske basalfag. Så
  enkelt får barnet ditt rett type fett [Internet]. 2017. Available
  from: https://www.med.uio.no/imb/forskning/aktuelt/
  aktuelle-saker/2017/fett-barn.html
 42. Helsedirektoratet. Småbarnskost – 2 år Landsomfattende
  kostholdsundersøkelse blant 2 år gamle barn. 2009.
 43. Regjeringen.no. Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
  [Internet]. 2015. Available from: https://www.regjeringen.
  no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/sep/morsmelkerstatninger-
  og-tilskuddsbladinger/id2466365/
 44. EFSA. Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake
  Level of eicosapentaenoic acid (EPA), docosahexaenoic acid
  (DHA) and docosapentaenoic acid (DPA). EFSA J. 2012;
 45. Helsebiblioteket. Medisininntak hos barn – enkle teknikker.
  2018; Available from: https://www.helsebiblioteket.no/
  pasientinformasjon/barn-og-unge/gode-rad-nar-barnet-dittskal-
  ha-medisin
 46. Helsenorge.no. Barn og vegetarkost [Internet]. Helsedirektoratet.
 47. Available from: https://helsenorge.no/kosthold-
  og-ernaring/vegetarisk-kosthold/vegetarkost-for-barn
 48. Matportalen. Åtvarar mot risdrikk og riskaker til barn
  [Internet]. 2018. Available from: https://www.matportalen.
  no/matvaregrupper/tema/drikke/aatvarar_mot_risdrikk_og_
  riskaker_til_barn
 49. Schürmann S, Kersting M, Alexy U. Vegetarian diets in
  children: a systematic review. European Journal of Nutrition.
  2017.
 50. Universitetet i Bergen W. Helsevaner blant skoleelever. En
  WHO undersøkelse i flere land (HEVAS) [Internet]. 2018.
  Available from: https://www.uib.no/helsevaner
 51. Jenny Dahl Bakken. Tre ganger så mange vegetarianere på
  åtte år. Nationen [Internet]. 2017; Available from: https://
  http://www.nationen.no/verden/tre-ganger-sa-mange-vegetarianere-
  pa-atte-ar/
 52. Timko CA, Hormes JM, Chubski J. Will the real vegetarian
  please stand up? An investigation of dietary restraint and
  eating disorder symptoms in vegetarians versus non-vegetarians.
  Appetite. 2012;
 53. Larsson CL, Johansson GK. Young Swedish vegans have
  different sources of nutrients than young omnivores. J Am
  Diet Assoc. 2005;
 54. Perry CL, McGuire MT, Neumark-Sztainer D, Story M.
  Adolescent vegetarians: How well do their dietary patterns
  meet the healthy people 2010 objectives? Arch Pediatr
  Adolesc Med. 2002;
 55. Bailey SJ, Winyard P, Vanhatalo A, Blackwell JR, DiMenna
  FJ, Wilkerson DP, et al. Dietary nitrate supplementation
  reduces the O 2 cost of low-intensity exercise and enhances
  tolerance to high-intensity exercise in humans. J Appl
  Physiol. 2009;
 56. Trapp D, Knez W, Sinclair W. Could a vegetarian diet
  reduce exercise-induced oxidative stress? A review of the
  literature. Journal of Sports Sciences. 2010.
 57. Plant based news. Vegans In The US Can Now Get Cheaper
  Life Insurance Thanks To Their Diet. 2017; Available from:
  https://www.plantbasednews.org/post/vegans-plantbased-
  cheaper-life-insurance-healthy-diet?%0D
 58. Folkehelseinstituttet. Helse hos eldre i Norge [Internet].
 59. Available from: https://fhi.no/nettpub/hin/grupper/
  eldre/#sykdommer-og-plager-knyttet-til-aldring
 60. Harvard Health Publishing Harvard medical school. Lectins.
 61. Armah SM, Boy E, Chen D, Candal P, Reddy MB. Regular
  Consumption of a High-Phytate Diet Reduces the Inhibitory
  Effect of Phytate on Nonheme-Iron Absorption in Women
  with Suboptimal Iron Stores. J Nutr. 2015;
 62. Silva EO, Bracarense APFRL. Phytic Acid: From Antinutritional
  to Multiple Protection Factor of Organic Systems.
  Journal of food science. 2016.
 63. Fardet A. New hypotheses for the health-protective mechanisms
  of whole-grain cereals: what is beyond fibre? Nutr
  Res Rev. 2010;
 64. Schlemmer U, Frølich W, Prieto RM, Grases F. Phytate in
  foods and significance for humans: Food sources, intake,
  processing, bioavailability, protective role and analysis.
  Molecular Nutrition and Food Research. 2009.
 65. Malcolmson LJ, Przybylski R, Daun JK. Storage stability of
  milled flaxseed. JAOCS, J Am Oil Chem Soc. 2000;
 66. Simbalista RL, Frota K de MG, Soares RAM, Arêas JAG. Effect
  of storage and processing of Brazilian flaxseed on lipid
  and lignan contents. Food Sci Technol. 2012;
 67. Mattilsynet. Er det sant at linfrø inneheld blåsyre? [Internet].
  Available from: https://www.matportalen.no/matvaregrupper/
  tema/kornvarer/er_det_sant_at_linfro_inneholder_
  blaasyre
 68. Matportalen.no. Kokosolje omtales som sunt, stemmer det?
  [Internet]. [cited 2019 Feb 1]. Available from: https://www.
  matportalen.no/matvaregrupper/tema/margarin_smor_matolje_
  ol/kokosolje_omtales_som_sunt_stemmer_det?likes=-
  no