Kosthold og helse – læremateriell og kildebase for leger og medisinstudenter

Kosthold har et stort potensial i primær og sekundær forebygging av hjerte- og karsykdommer, diabetes type to, overvekt og flere typer kreft, samt forebygging av for tidlig død. Her finner du linker til læremateriell og grunnleggende ernæringsinformasjon.

Kostholdets potensial – 7 artikler (pdf) og en video – på engelsk

Video The Power of Nutrition: How Food Determines Our Health

Artikler om kostholdets rolle for helsen og forebygging av sykdom, PAN International

Faktaark om vitaminer, mineraler og mikroelementer, PAN International

Fra Harvard Universitet:

Artikler/faktaark om kostholdets rolle i behandling av de vanligste sykdommene, PAN International

Brosjyrer om hvordan spise sunt og plantebasert

Last ned brosjyre, på engelsk: PREVENTING AND TREATING ILLNESS WITH OPTIMAL NUTRITION (DOWNLOAD)

An unhealthy diet is the main cause of death in the industrialized world, as it can lead to chronic diseases. These illnesses are to a large extent avoidable, treatable and often curable through proper nutrition. How exactly, we show in our evidence-based PAN brochure “Preventing and treating illness with optimal nutrition” which you can download for free here: Download PDF here

Last ned brosjyre med praktiske tips til hvordan spise grønnere: HEALTH TASTES GREAT! (DOWNLOAD)

Whether your physician has recommended you transition to a plant-based diet for your health, or you are just motivated to improve your health with more nutritious food habits, this practical guide to plant-based eating will provide you with all the tools, knowledge and delicious recipes to set you up for success on your journey toward a diet that is healthy for you, your family and the planet. Download it for free here: Download PDF here

Brosjyre på tysk: HOSPITAL NUTRITION (DOWNLOAD)

A guide for plant-based nutrition for hospitals and other health institutions, published by German statutory health insurance BKK ProVita-Die Kasse fürs Leben, in cooperation with the German Hospital Institute (DKI). PAN’s Medical Director Niklas Oppenrieder was part of the expert forum in the preparation of the brochure. (German only) Download PDF here

Helsedirektoratets skriv og retningslinjer

https://www.helsedirektoratet.no/produkter?tema=retningslinje

Helsedirektoratets skriv om plantebasert og vegetarisk kosthold på helsenorge.no

Artikler om plantebasert kosthold for leger

Kosthold og bærekraft – Harvard Universitet

The Nutrition Source. Sustainability, Plate and the Planet – Harvard Universitet

Bærekraftig kosthold i norske forhold – norske og nordiske rapporter

Det er bred enighet om at et kosthold som er mer plantebasert er ikke bare sunnere men også mer miljøvennlig og bærekraftig, altså mer arealeffektiv, og gir lavere utslipp av klimagasser per produsert gram protein og mer kalorier og protein per brukt areal jord.

Kosthold og folkehelse

Det er store samfunns- og folkehelsegevinster ved omlegging til et sunnere kosthold

Utfordringer i norsk kosthold:

Politiske føringer, planer, dokumenter, strategier o.l. er samlet her

Pasientinformasjon og informasjon for publikum

Andre kilder for publikum

Fra andre lands offentlige kostholdsråd o.l.

Belgias kostråd fra 2018, som blant annet anbefaler et hovedsakelig plantebasert kosthold, samt å spise så lite bearbeidet kjøtt (altså ferdigprodukter av kjøtt) som mulig.

EAT-Lancet-rapporten, 2019, vår tids største kunnskapsoppsummering om kosthold, helse og bærekraft publisert i The lancet, har uttalt følgende:

«Unhealthy diets pose a greater risk to morbidity and mortality than does unsafe sex, and alcohol, drug, and tobacco use combined. Because much of the world’s population is inadequately nourished and many environmental systems and processes are pushed beyond safe boundaries by food production, a global transformation of the food system is urgently needed.»

Helsedirektoratet: Plantebasert kosthold er sunt og næringsrikt

Næringsrikt plantebasert kosthold. Helsedirektoratet/helsenorge.no https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold :

“Det er store helsegevinster ved å spise mye grønnsaker, frukt, bønner, linser, fullkornsprodukter og annen mat fra planteriket. Et plantebasert kosthold er forbundet med lavere risiko for blant annet høyt blodtrykk, overvekt, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft. Et godt sammensatt plantebasert kosthold gir mye fiber, vitaminer, mineraler og sporstoffer.

Både vegetarkost og vegankost kan settes sammen slik at behovet for energi og næringsstoffer dekkes, men det krever noen basiskunnskaper om hvor de ulike næringsstoffene finnes og hvilke det er nødvendig å ta tilskudd av.  

Med god kunnskap og planlegging kan både vegetarkost og vegankost egne seg for folk i alle livsfaser, inkludert under svangerskap og ved ammingfor spedbarn, for barn og unge og for idrettsutøvere.»

Dette er i tråd med bred faglig grunnlag, forskning og i likhet med internasjonale fagpanel.

Nordisk ministerråd, 2014 (Nordiske ernæringsanbefalinger, NNR-2012 )

«Dietary patterns rich in vegetables, including dark green leaves, fresh peas and beans, cabbage, onion, root vegetables, fruiting vegetables (e.g., tomatoes, peppers, avocados, and olives), pulses, fruits and berries, nuts and seeds, whole grains, fish and seafood, vegetable oils and vegetable oil-based fat spreads (derived from, for example, rapeseed, flaxseed, or olives), and low-fat dairy products are, compared to Western-type dietary patterns (see below), associated with lower risk of most chronic diseases.»

EAT-Lancet-rapporten, Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems, 2019

I rapporten har 37 forskere fra 16 land sammenstilt og oppsummert vitenskapelig forskning innen helse, miljø og ernæring til et konkret, anbefalt kosthold som har fått navnet «The Planetary Health Diet»:

«Our universal healthy reference diet largely consists of vegetables, fruits, whole grains, legumes, nuts, and unsaturated oils, includes a low to moderate amount of seafood and poultry, and includes no or a low quantity of red meat, processed meat, added sugar, refined grains, and starchy vegetables.»

Kilde: Willett W, Rockström J, Loken B, Springmann M, Lang T, Vermeulen S, et al. Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. Lancet (London, England). 2019.

Hovedforfatter av rapporten, Prof. Walter Willett, MD, Harvard T.H. Chan School of Public Health, har uttalt:

«Transformation to healthy diets by 2050 will require substantial dietary shifts. Global consumption of fruits, vegetables, nuts and legumes will have to double, and consumption of foods such as red meat and sugar will have to be reduced by more than 50%. A diet rich in plant-based foods and with fewer animal source foods confers both improved health and environmental benefits.»

Sjekk kildene om kostholdets betydning ved ulike sykdommer her

Nettressurser om vegansk og vegetarisk kosthold for barn

Andre nyttige kilder

Helsedirektoratet. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet  https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/806/Anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet-IS-2170.pdf

Livsmedelsverket. Vitamin B12 http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/vitamin-b12/

Livsmedelsverket. Selen http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/selen/

Nasjonal diabetesplan 2017-2021 https://www.regjeringen.no/contentassets/701afdc56857429080d41a0de5e35895/nasjonal_diabetesplan_171213.pdf&nbsp«Ved diabetes anbefales hovedsakelig et plantebasert kosthold med grønnsaker, frukt, belgvekster, fullkornsprodukter og begrenset inntak av mettet fett, sukker, rødt kjøtt og salt.»

Handlingsplan for bedre kosthold 2017 – 2021, side 13 og 9 https://www.regjeringen.no/contentassets/fab53cd681b247bfa8c03a3767c75e66/handlingsplan_kosthold_2017-2021.pdf

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-av-hjerte-og-karsykdom

Folkehelsemeldingen 2019. Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/

«Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017», https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30041-8/fulltext

Folkehelseinstituttet. Sykdomsbyrde i Norge 2016. Side 28 https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/sykdomsbyrden-i-norge-i-2016.pdf

EAT-Lancet-rapporten https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf

Canadas nye kostholdsråd, 2019 https://food-guide.canada.ca/en/

Belgias kostholdsråd, 2017 http://www.fao.org/nutrition/education/food-based-dietary-guidelines/regions/countries/belgium/en/

Helsedirektoratet. Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd, 2016, tabell 3.1 side 27 https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samfunnsgevinster-av-a-folge-helsedirektoratets-kostrad  

Ernæringsrådets Fettrapport https://helsedirektoratet.no/Documents/Publikasjonsvedlegg/IS-2625%20Kostr%C3%A5d%20fett%20-%20sammendrag%20av%20oppdatering%20og%20vurdering%20av%20kunnskapsgrunnlaget.pdf

Bærekraftig kosthold – vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv. Helsedirektoratet, 2017 https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/berekraftig-kosthold-vurdering-av-de-norske-kostradene-i-et-berekraftperspektiv

Rødt kjøtt er, etter meieriprodukter, den største kilden til mettet fett i norsk kosthold, i henhold til Helsedirektoratets rapport Utviklingen i norsk kosthold 2017 som skriver følgende på side 21:

«Melk og meieriprodukter er den største kilden til mettet fett i norsk kosthold.»

Side 12 og 13 I Handlingsplan for bedre kosthold 2017 – 2021:

«45 prosent av menn og 67 prosent av kvinner spiser i samsvar med rådet om mengde rødt kjøtt. 25 prosent av menn spiser dobbelt så mye rødt kjøtt som anbefalt» «85 prosent av 9- og 13-åringer har et høyere inntak av mettet fett enn anbefalt – Nærmere 80 prosent av voksne har et høyere inntak av mettet fett enn anbefalt»

Fettrapporten 2017 fra Helsedirektoratet anbefaler at inntaket av mettet fett i norsk kosthold reduseres med en fjerdedel i forhold til dagens nivå:

«Nyere kunnskapsoppsummeringer viser også at utskifting av mettet fett med flerumettet fett reduserer risiko for hjerte- og karsykdom.
For å oppnå dette må forbruket av mettet fett i befolkningen reduseres med om lag 1/4 fra dagens forbruk. Dette innebærer en utfordring for matprodusenter, leverandører og myndigheter, men også store muligheter for sykdomsbesparelse og derved reduserte kostnader både menneskelig og økonomisk. Siden det gjelder den sykdomsgruppen som tar flest liv, anbefales en sterk prioritering av dette arbeidet.»

Mittenzwei, Milford, Grønlund. NIBIO, 2017. Utredningsnotat. Status og potensial for økt produksjon og forbruk av vegetabilske matvarer i Norge. https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2451799

Karlsson m.fl. Nordic Council of Ministers, 2017. Future Nordic Diets. Exploring ways for sustainably feeding the Nordics. http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1163192/FULLTEXT01.pdf

Bjørn Vidar Vangelsten: Mot et bærekraftig norsk matsystem: Effekt på selvforsyningsgrad og norsk jordbruk ved redusert konsum av kjøtt. Masteroppgave ved Nord universitet. 2018. Omtalt her https://forskning.no/2018/05/kjottreduksjon-kan-radikalt-oke-norsk-selvforsyning-av-mat/produsert-og-finansiert-av/nordlandsforskning

Nofima. Food Pro Future prosjektet. https://nofima.no/prosjekt/foodprofuture/ 

Noen andre: USAs ernæringsråd, Scientific Report of the 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee. Part A. Executive Summary. USA. Office of Disease Prevention and Health Promotion, 2015 http://health.gov/dietaryguidelines/2015-scientific-report/PDFs/02-executive-summary.pdf : “The major findings regarding sustainable diets were that a diet higher in plant-based foods, such as vegetables, fruits, whole grains, legumes, nuts, and seeds, and lower in calories and animal-based foods is more health promoting and is associated with less environmental impact than is the current U.S. diet.”

Nordic Nutrition Recommendations 2012: Integrating nutrition and physical activity. Nordiska ministerrådet, Nordisk Ministerråds sekretariat, 2014. Part 1 Summary, principles and use ISBN 978-92-893-2629-2 http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf

«Dietary patterns rich in vegetables, including dark green leaves, fresh peas and beans, cabbage, onion, root vegetables, fruiting vegetables (e.g., tomatoes, peppers, avocados, and olives), pulses, fruits and berries, nuts and seeds, whole grains, fish and seafood, vegetable oils and vegetable oil-based fat spreads (derived from, for example, rapeseed, flaxseed, or olives), and low-fat dairy products are, compared to Western-type dietary patterns (see below), associated with lower risk of most chronic diseases.»

Helsedirektoratet: Sunt kosthold er bærekraftig kosthold!

Rapporten ved Nasjonalt råd for ernæring, Bærekraftig kosthold – vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv, lansert 28.11.2017, er et stort, grundig og viktig arbeid. Hovedkonklusjonen i rapporten er at sunn mat, med mindre kjøtt og mer erter, bønner, grønnsaker og frukt er bærekraftig mat. Blant annet skriver rapporten følgende:

«Kort oppsummert er det stort samsvar mellom et kosthold som blir anbefalt for å fremme helse og et kosthold som er mer bærekraftig. Et slikt kosthold kjennetegnes blant annet av et høyt inntak av frukt, grønnsaker, grove kornprodukter og et lavt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt.«

«Selv om analysen her på ingen måte er fullstendig, virker det rimelig å konkludere med at rådet om å redusere det totale kjøttinntaket (både hvitt og rødt) en god del i forhold til det vi spiser i dag er bærekraftig».

%d bloggere liker dette: