Frukt og grønt forlenger livet

Hva er konsekvensene av et usunt kosthold?

Konsekvensene til usunt kosthold er sykdom, for tidlig død, uføretrygd og store helsetjeneste-kostnader. De såkalte ikke-smittsomme sykdommene, eller livsstilssykdommer, er vår tids viktigste folkehelseutfordring. Usunt kosthold øker risiko for hjerte- og karsykdom som hjerneslag og hjerteinfarkt, flere typer kreft, diabetes type to, overvekt og fedme. Ikke alt, men mye av dette kunne vært unngått med et sunnere kosthold.

Er norsk kosthold usunt?

Omtrent halvparten nordmenn spiser helseskadelig mye rødt kjøtt, og 80 % nordmenn inkludert barn spiser helseskadelig mye mettet fett. Kun 20 % nordmenn spiser tilstrekkelig plantekost.

For mye salt, for mye tilsatt sukker, samt for mye bearbeidet kjøtt (bearbeidet kjøtt er overbevisende kreftfremkallende) er andre utfordringer i norsk kosthold.

Kosthold er både problemet og løsningen. Det er bred faglig enighet om at et mer plantebasert kosthold er en viktig løsning her, men dagens økonomiske og politiske interesselandskap og de etablerte strukturene gjør endringen vanskelig. Vi jobber likevel med bred opplysning om forebyggingspotensialet ved et mer plantebasert kosthold, for å endre på dette. 

Dette er konsekvensene av et usunt kosthold

De såkalte ikke-smittsomme sykdommene, eller livsstilssykdommer, er vår tids viktigste folkehelseutfordring. Disse er ofte konsekvensene av et usunt kosthold, som er kosthold med lite plantekost, mye kjøtt og dyrefett, mye salt og tilsatt sukker. Usunt kosthold øker risiko for disse sykdommene:

 • hjerte- og karsykdom som hjerneslag og hjerteinfarkt, åreforkalkning, høyt kolesterol, høyt blodtrykk
 • flere typer kreft, spesielt tykktarmskreft og noen kjønnsspesifikk kreft
 • diabetes type to, prediabetes, høyt blodsukker, metabolsk syndrom
 • overvekt og fedme – dette er sykdommer som i sin tur fører til de tre ovennevnte sykdomsgruppene.

Sykdomsbyrden er stor – konsekvensen av usunt kosthold

Konsekvensene av usunt kosthold er godt beskrevet og vist i tall i Folkehelseinstituttets rapport  Sykdomsbyrde i Norge, 2016 . Rapporten viser at 44,5 prosent av alle for tidlige dødsfall skyldes atferdsfaktorer, det vil si at de kan forebygges. Og kosthold spiller ledende rolle her – en av de fire ledende faktorene til for tidlig død og sykdomsbyrden. Også Folkehelsemeldingen 2019 beskriver konsekvensene av usunt kosthold.

En stor rapport fra 2019 publisert i The Lancet, Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017, viser at et typisk vestlig kosthold tar flere liv for tidlig enn tobakksrøyk.

Utfordringer i norsk kosthold: for mye kjøtt, dyrefett, salt og sukker, og for lite plantekost

Omtrent halvparten nordmenn spiser helseskadelig mye rødt kjøtt, og 80 % nordmenn inkludert barn spiser helseskadelig mye mettet fett, altså mer enn anbefalt av staten øvre trygg grense for inntak – sitert side 13 i Handlingsplan for bedre kosthold 2017 – 2021:

«45 prosent av menn og 67 prosent av kvinner spiser i samsvar med rådet om mengde rødt kjøtt. 25 prosent av menn spiser dobbelt så mye rødt kjøtt som anbefalt» «85 prosent av 9- og 13-åringer har et høyere inntak av mettet fett enn anbefalt – Nærmere 80 prosent av voksne har et høyere inntak av mettet fett enn anbefalt»   

Kun 15 % nordmenn spiser nok grønnsaker. Hovedkilden til mettet fett er meieriprodukter etterfulgt av rødt kjøtt, se for eksempel side 21 (sitert: «Melk og meieriprodukter er den største kilden til mettet fett i norsk kosthold.») i rapporten fra 2017 i Helsedirektoratets rapport Utviklingen i norsk kosthold.

Grønnere kosthold kan forebygge konsekvensene

Kosthold som er en del mer plantebasert enn et typisk norsk kosthold, med redusert mengde rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt og mettet fett, og med økt mengde plantekost som frukt, grønnsaker, fullkorn, plantefett og belgvekster, gir flere helsefordeler. Allerede små endringer i det gjennomsnittlige norske kostholdet vil gi flere folkehelsegevinster.

Sunne kostholdsendringer i grønnere retning kan spare samfunnet for milliardutgifter årlig, ifølge rapporten Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd, 2016, se tabell 3.1 side 27, uten å snakke om livskvalitet, helse og flere gode leveår som nordmenn kunne fått.

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom fra august 2017 råder å spise mindre rødt og bearbeidet kjøtt, og erstatte dyrefett med plantefett:

“Økt andel plantebaserte matvarer som inneholder umettet fett, inkludert planteoljer som olivenolje og rapsolje og nøtter, med reduksjon i matvarer med mettet fett fra kjøttvarer.”

“Begrenset inntak av salt, smør, sukker, mat og drikke med høyt sukkerinnhold, samt bearbeidede kjøttvarer. Et vegetarbasert kosthold kan være gunstig i forhold til hjerte- og karrisiko.”

Omtrent det samme er anbefalt av Norges største pasientforeninger, sitatene er samlet her, og i Folkehelsemeldingen 2019 står følgende:

«Å fremje eit sunt kosthald er viktig både for berekraftsmål 2 og for berekraftsmål 3. Handlingsplanen for kosthald har derfor berekraft som eit viktig element. Eit plantebasert kosthald og auka inntak av fisk, men mindre innslag av kjøt, vil bidra til å nå både helsepolitiske og klimapolitiske mål»

Flere kilder om helsefordeler ved et mer plantebasert kosthold  

Vi jobber for at kjøttreduksjon blir et eget politisk mål i Norge – les mer her

HePla har bidratt til at mange fremmer et plantebasert kosthold

Vi er en forening for fagpersoner utdannet innen helse og ernæring. Siden 2014 har vi opplyst bredt om hvordan og hvorfor spise grønnere og sunnere. Vi sitter på stor mengde oppsummert kunnskap både fra Norge og internasjonale helseorganisasjoner, og våre fagmedlemmer (over 300 per i dag) og rådgivere har solid utdannelse og erfaring. Vi retter oss mot et bredt publikum – folk flest, pasientorganisasjoner, etater, helsepersonell og beslutningstagere. Vi har omtrent null kroner i utgifter.

Vi har gitt flere innspill til statens retningslinjer, handlingsplan og Folkehelsemeldingen 2019, samt til Nordiske næringsstoffsanbefalinger 2022. Vi har sendt informasjon til pasientforeninger, næringslivet, statlige organer med mer. Vi jobber gjennom blant annet nasjonale medier til egne kanaler, se mer på hepla.no  I dag fremmer ovennevnte et kosthold som er mer plantebasert, altså begrensning av forbruket av kjøtt og meieriprodukter og et hovedsakelig plantebasert kosthold.

Vi har for eksempel samarbeidet med Helsedirektoratet om informasjon om plantebasert kosthold for barn, gravide og ammende, og Helsedirektoratet linker blant annet til våre nettsider.

Forebygging av konsekvensene ved usunt kosthold på lengre sikt – tross interessekonflikter

HePla jobber med forebygging av konsekvensene ved usunt kosthold på lengre sikt. Det er bra å få den beste behandlingen når man allerede er syk, men det beste er å unngå sykdommen. I dagens samfunn er det flere konkurrerende interesser, og vi mener at folkehelse er underprioritert, og at forebygging burde få mye større politisk satsing. Vi har omtrent ingen penger og har gjort alt ovennevnte på frivillig basis. Samtidig gir staten flere milliarder kroner i subsidier til produksjon av kjøtt og meieriprodukter, og kjøtt- og meieriindustrien er pålagt av staten, med hjemmel i omsetningsloven, til å drive generisk reklame for sine produkter, viser til utredningsdokumentet til tiltaket Overgang fra rødt kjøtt til plantekost og fisk ved NIBIO, side 64, 67, 69, 72.

Bred faglig enighet: Spis mer plantekost og mindre mat fra dyr

Helsemyndigheter i flere land og internasjonale ekspertpaneler anbefaler  å kutte en del ned på rødt kjøtt og ferdigprodukter av kjøtt, fete meieriprodukter og mettet fett (fett-typen der meieriprodukter og rødt kjøtt er hovedkilden til), og samtidig spise mer grønnsaker, belgvekster, frukt, bær og nøtter. Dette vil redusere risiko for kroniske sykdommer. Nordisk ministerråd har uttalt følgende i Nordiske næringsstoffsanbefalinger, NNR-2012 http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf 

«Dietary patterns rich in vegetables, including dark green leaves, fresh peas and beans, cabbage, onion, root vegetables, fruiting vegetables (e.g., tomatoes, peppers, avocados, and olives), pulses, fruits and berries, nuts and seeds, whole grains, fish and seafood, vegetable oils and vegetable oil-based fat spreads (derived from, for example, rapeseed, flaxseed, or olives), and low-fat dairy products are, compared to Western-type dietary patterns (see below), associated with lower risk of most chronic diseases.»

Allerede i 2015 konkluderte WHO med overbevisende vitenskapelig dokumentasjon på at ferdigprodukter av kjøtt, eller såkalt bearbeidet kjøtt, øker risiko for kreft i tykktarm. Samt at det er sannsynlig at også ubehandlet rødt kjøtt øker risiko for kreft i tykktarm. Det finnes også dokumentasjon for at disse typer kjøtt øker risiko for noen andre typer kreft, samt for hjerneslag, hjerteinfarkt, diabetes type to og overvekt.

Verdens største organisasjon for kreftforskning fraråder å spise ferdigprodukter av kjøtt på daglig basis.

«Eat wholegrains, vegetables, fruit & beans
Make wholegrains, vegetables, fruit and pulses (legumes) such as beans and lentils a major part of your usual daily diet»

«Eat little, if any processed meat»

Kilde: World Cancer Research Fund. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. The Third Expert Report. The Continuous Update Project (CUP) is the world’s largest, most authoritative and up-to-date source of scientific research on cancer prevention and survivorship through diet, nutrition, physical activity and cancer.  https://www.wcrf.org/dietandcancer og https://www.wcrf.org/dietandcancer/recommendations/limit-red-processed-meat og https://www.wcrf.org/dietandcancer/recommendations/wholegrains-veg-fruit-beans

I Norge kommer dessverre hele halvparten av kjøttinntaket nettopp i form av bearbeidet kjøtt som pølser, pålegg og andre kjøttprodukter fremstilt ved å tilsette ulike stoffer som enten forlenger holdbarhet eller forbedrer smak eller lukt, i henhold til kunnskapsgrunnlaget til de offentlige kostrådene (1 kapittel 9 og 29, side 117 og 309).

Fettrapporten 2017 fra Helsedirektoratet anbefaler at inntaket av mettet fett i norsk kosthold reduseres med en fjerdedel i forhold til dagens nivå:

«Nyere kunnskapsoppsummeringer viser også at utskifting av mettet fett med flerumettet fett reduserer risiko for hjerte- og karsykdom.
For å oppnå dette må forbruket av mettet fett i befolkningen reduseres med om lag 1/4 fra dagens forbruk. Dette innebærer en utfordring for matprodusenter, leverandører og myndigheter, men også store muligheter for sykdomsbesparelse og derved reduserte kostnader både menneskelig og økonomisk. Siden det gjelder den sykdomsgruppen som tar flest liv, anbefales en sterk prioritering av dette arbeidet.»

Kunnskapsgrunnlaget til de offentlige norske kostrådene sier at halvparten kjøttinntaket i norsk kosthold kommer i form av bearbeidet kjøtt, altså nettopp den type kjøtt som både WHO og WCRF fraråder å spise, selv i små mengder (side 117 og 125, kapittel 9, og side 309 kapittel 29):

«Kjøtt bidrar med omkring 30 % av kostens saltinnhold og det er overbevisende dokumentasjon for at inntak av salt (natrium) øker risiko for blodtrykksrelaterte hjerte- og karsykdommer (se kapittel 14 om salt).»

«Videre anslår vi at kjøttprodukter utgjør omkring 50 % (50 g/dag), og at rødt og hvitt kjøtt utgjør henholdsvis 80 % (omkring 80 g/dag) og 20 % (omkring 20 g/dag) av totalt kjøttforbruk.»

«Omkring halvparten av inntaket av kjøtt er i form av bearbeidet kjøtt (se faktaboks 9.1).»

Hvorfor er det sunt å spise mer plantebasert?

Plantekost er rik på fiber, kalium, sunt fett, vitamin C, vitamin E og betakaroten, mange helsefremmende plantestoffer, gir lite mettet fett og er fri for kolesterol, transfett og har som hovedregel lav energitetthet (lite kalorier per gitt vekt). Kjøtt, egg og fete meieriprodukter mangler derimot fiber, vitamin C og flere hundretalls av de sunne, sykdomsbeskyttende plantestoffer som finnes i plantekost. Det er samtidig dokumentert at kjøtt og spesielt ferdigprodukter av kjøtt, både rødt og hvitt, samt fete meieriprodukter øker risiko for flere sykdommer, inkludert kreft, noe som kan skyldes flere ulike stoffer og mekanismer.

Animalske matvarer er ofte rike på mettet fett og kolesterol, og har høy energitetthet, noe som regnes for å være risikofaktorer for utvikling av både hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og overvekt (Nasjonalt råd for ernæring, 1). Ferdigprodukter av kjøtt inneholder ofte for mye salt, og hele 30% av saltinntaket i norsk kosthold kommer med kjøttprodukter (1). Meieriprodukter og rødt kjøtt er de største kildene til mettet fett i norsk kosthold, fett-typen som 80 % nordmenn spiser for mye av (2). Selv om mekanismene ikke er endelig kartlagt, er det en tydelig sammenheng mellom flere matvarer fra dyreriket og sykdom.

Plantebasert kosthold beskytter mot sykdom

Usunt kosthold gir kreft – plantebasert kosthold kan forebygge flere typer kreft

Plantekost som frukt, bær, belgvekster og grønnsaker inneholder noen hundretalls ulike stoffer som kan beskytte mot enkelte typer kreft. Plantekost er også så godt som fri for de kreftfremkallende stoffene som finnes i mat fra dyreriket. I tillegg er det lettere å holde sunn vekt med et plantebasert kosthold. Fordi fedme er en selvstendig risikofaktor for mange typer kreft, er bedre vektkontroll en selvstendig mekanisme på hvorfor plantebasert kosthold kan forebygge kreft. Kosthold bestående av sunne, hele råvarer fra planteriket kan også redusere betennelsesprosesser i kroppen, noe som er en grunn til for plantekostens gunstige, forebyggende virkning.

Vegansk og vegetarisk kosthold innebærer at man spiser mindre av matvarer som øker kreftrisikoen, og mer av de som reduserer den. Et helvegetarisk (vegansk) kosthold har i studier vist statistisk signifikant beskyttelse mot kreftforekomst generelt, samt mot de kvinnespesifikke kreftformene (Dinu, Tantamango-Bartley). Vegetariske kostmønstre virker også å være assosiert med redusert risiko for kreft i mage-tarmsystemet.

Det er også en fordel å utelukke kjøttprodukter fra kosten. Inntak av bearbeidet kjøtt, også i små mengder, og høyere inntak av rødt kjøtt er på den andre siden, en veldokumentert risikofaktor for utvikling av ulike kreftvarianter. Verdens helseorganisasjon, verdens ledende kreftforskningsorganisasjon WCRF og Harvard University fraråder inntak av bearbeidet kjøtt, også i små mengder, på regelmessig grunnlag. Belgias nye kostholdsråd, fra 2018, har plassert ferdigprodukter av kjøtt i kategorien junk-food.

Verdens helseorganisasjon konkluderte i oktober 2015 at bearbeidet kjøtt er overbevisende kreftfremkallende (forårsaker kreft i tykktarm og endetarm), og bevisstyrken her er like stor som for tobakk og asbest, mens rødt kjøtt er sannsynlig kreftfremkallende. Oppsummeringen til WHO betegner i praksis alle ferdigprodukter av kjøtt som bearbeidet kjøtt. Rødt kjøtt er kjøtt til alle pattedyr. Halvparten kjøttet nordmenn spiser er nettopp bearbeidet kjøtt.

Også meieriprodukter i sin helhet, og enkelte stoffer som finnes i meieriprodukter er forbundet med noen typer kreft. Melkeprodukter kan sannsynligvis gi nedsatt risiko for tarmkreft, noe som trolig skyldes kalsiumet, fordi det er også redusert risiko ved kalsiumtilskudd. Samtidig er det trolig flere ulike stoffer i meieriprodukter som også øker risiko for kreft. Kalsium er bl.a. assosiert med kreft i prostata. Forskere lurer også på om enkelte kjønnshormoner i kumelken kan øke risiko for vekst av noen svulster.

Forebygger hjerte- og karsykdom, reduserer kolesterol, blodtrykk og betennelsesmarkører, som ofte er konsekvensene av et usunt kosthold

Plantebasert kosthold som bl.a. middelhavskosthold og vegetariske kosthold har et stort potensial i forebygging av hjerte- og karsykdommer, bidrar til et bedre blodtrykk og gunstigere kolesterolverdier, og kan reversere åreforkalkning (aterosklerose). Alle de anerkjente hjertevennlige kostholdsvariantene er plantebaserte, uten eller med lite matvarer fra dyreriket. DASH- dietten, middelhavs- og vegetarkostholdet er de mest kjente.

Det er godt dokumentert (evidens grad 1) at vegetarisk kosthold reduserer risiko for å dø av hjerteinfarkt. Vi har lenge visst at risikoen for hjerte- og karsykdom reduseres kraftig hos de som har spist plantebasert over tid. Blant de som har spist plantebasert kosthold gjennom mye av livet er risikoen for hjerte- og karsykdom mer enn halvert i forhold til blant befolkningen for øvrig.  De som kun spiser plantekost har betydelig sunnere kolesterolverdier i blodet enn kjøttspisere. Det er mange ulike mekanismer bak, og her er det gjort mye forskning.

DASH-dietten og middelhavskosthold inneholder betydelig mindre mat fra dyreriket og mye mer plantekost enn et vanlig vestlig kosthold, og har lenge vært brukt som en del i behandling av høyt blodtrykk (DASH-dietten) og forebygging og behandling av hjerte- og karsykdom generelt (middelhavskosthold).

Når det gjelder høyt blodtrykk, spiller saltinntak en stor rolle. For mye salt i kosten øker risiko for høyt blodtrykk og dermed for andre hjerte- og karsykdommer. Kjøttprodukter bidrar med omtrent 30 % av kostens saltinnhold i et gjennomsnittlig norsk kosthold (1, kapittel 9).

Det er flere grunner til at plantekost er mer hjertevennlig enn animalsk kost

Sunt fett, mange sunne stoffer og fravær av helseskadelige stoffer. Det er mye sunt hjertevennlig fett, samt ingen kolesterol og veldig lite mettet fett i plantekost. Det er mye fiber og flere hundre ulike helsefremmende plantestoffer i planter, noe som ikke finnes i kjøtt, egg eller meieriprodukter. Disse stoffene forebygger skader på blodårene.

Det er godt kjent ta høyt inntak av både ferdigprodukter av kjøtt, rødt kjøtt, egg og fete meieriprodukter øker risiko for hjerte- og karsykdom betraktelig.

Plantebasert kosthold er mindre kaloritett/energitett enn kosthold med relativt store mengder mat fra dyreriket, som det er i et typisk vestlig kosthold. Dermed er det lettere å holde sunn vekt hvis man hovedsakelig spiser plantebasert. Overvekt øker risiko for hjerte- og karsykdom betydelig, blant annet ved å øke kolesterolverdier i blodet.

Betennelses rolle i utvikling av mange sykdommer, blant annet hjerte- og karsykdommer og kreft, er noe det forskes mye på i dag. Også her har et kosthold med mer mat fra planter og mindre mat fra fjør en positiv rolle. Dette viser blant annet en metaanalyse av 18 studier fra 2017 (Haghighatdoost 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28836492).

Hel plantebasert kost kan reversere skader på blodårene. Også hos dem som allerede har en utviklet hjerte- og karsykdom kan omlegging til et kosthold med mer plantekost og mindre mat fra dyr gi store helsefordeler.

Som eksempel vil vi nevne en såkalt intervensjonsstudie, publisert i tidsskriftet Clinical Cardiology, lot forskerne 31 personer med utviklet hjerte- og karsykdom spise sunn plantebasert kost i 4 uker. Denne viser tydelig reduksjon i flere risikofaktorer for sykdom. Deltakerne fikk alle måltider og mellommåltider servert gratis, og ble bedt til å holde seg til samme kost når de spiste sin egen mat. De fikk ingen spesifikke råd om å endre treningsvaner, og de kunne spise hvor mye de ønsket.

Deltakerne viste betydelige forbedringer i flere såkalte risikomarkører for hjertesykdom, slik som kolesterolverdier i blodet, insulinproduksjon, blodsukker og betennelsesparametere. Man så dessuten redusert vekt, og et lavere blodtrykk hos deltakerne. Effekten var så tydelig at deltakerne kunne redusere antall medisiner etter bare 4 uker. Forskerne konkluderte med at et sunt plantebasert kosthold, basert på hele, ikke-raffinerte matvarer fra planteriket kunne brukes som en effektiv behandlingsstrategi av risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom, og at det i tillegg kunne redusere medisinbruk.

Forebygger diabetes type 2 og gir bedre blodsukkerkontroll

Flere fagpanel, deriblant den amerikanske organisasjonen for ernæringsfysiologer og den kanadiske- og amerikanske diabetesforeningen, anbefaler at et plantebasert kosthold er en del av behandlingen ved type 2-diabetes. Les mer her

Diabetes er blant de virkelig store sykdomsbyrdene i vårt århundre, og den globale forekomsten av diabetes har doblet seg de siste 30 årene. Det er skadelig å ha et høyt sukkernivå i blodet over tid, og det kan føre til en økt risiko for hjerte- karsykdom som hjerteinfarkt og hjerneslag, kroniske sår og andre senfølger, samt flere typer kreft. Beregninger viser at sykdommen i verste fall kan medføre 12- 14 år kortere livslengde (Tabish SA 2007).
Den gode nyheten er at man kan lettere forebygge sykdommen ved å ha et sunnere, mer plantebasert kosthold. Lider man allerede av høyt blodsukker, insulinresistens eller diabetes type to kan et plantebasert kosthold hjelpe å få en bedre blodsukkerkontroll.

En rekke studier viser at selv en beskjeden reduksjon i kjøttinntak gir redusert risiko for diabetes. De som spiser mer animalsk protein har en økt risiko for å utvikle sykdommen. Dette ble klart etter at forskere registerte proteininntak fra animalske og vegetabilske kilder og forekomst av diabetes blant over 200.000 deltakere i Nurses’ Health Study, Nurses’ Health Study II og Health Professionals Follow-Up Study.

Plantekost er gunstig også hvis man allerede har utviklet diabetes. Matvarer som bønner, erter, linser, fullkorn, grønnsaker og frukt har en gunstig effekt på blodsukkeret. Dette fordi det er flere sunne stoffer i plantekost, som for eksempel fiber, resistent stivelse og fruktsyrer, som gjør at blodsukkeret stiger langsomt.

Det er ikke «ett fett» hvilken type fett man spiser. Nyere studier har vist at type fett og karbohydrat kan ha større betydning enn mengde. Det viser seg at mettet fett (hvor rødt kjøtt- og meieriprodukter er den største kilden) gir større risiko for insulinresistens sammenlignet med umettet fett. Likeledes vil et overskudd av karbohydrater i form av sukkerholdig brus, lyst brød, hvit ris og pasta være ugunstig, mens fiberrike karbohydratkilder vil ha en positiv effekt på blodsukkerkontrollen.

Overvekt er en vesentlig risikofaktor for å utvikle diabetes type 2, og det er enklere å holde en sunn vekt når man spiser mye plantekost. En randomisert intervensjonstudie viste at vegetarkost ga dobbelt så stort vekttap sammenlignet med en konvensjonell kost for diabetikere, til tross for at de to diettene hadde samme kaloriinnhold (Kahleova, 2017). Vegetarkosten førte ikke bare til et større vekttap, men også en større reduksjon av fettet i og rundt muskulaturen, som er knyttet til nedsatt følsomhet for hormonet insulin

Forskning om egg, kjøtt, meieri og sykdom

Kjøtt og sykdom – noen viktige studier

Nyere studier og studiesammenfatninger (metaanalyser, Micha et al, Chen et al, Kaluza et al) fra 2012 og 2013 viser at inntak av både rødt og/eller barbeidet kjøtt øker risiko for slag, særlig iskemisk hjerneslag, koronar hjertesykdom og diabetes. Studieforfatteren Micha (6) oppsummerer:

«The overall findings suggest that neither unprocessed red nor processed meat consumption is beneficial for cardiometabolic health, and that clinical and public health guidance should especially prioritize reducing processed meat consumption.» «Thus, healthier alternatives with strong evidence for cardiometabolic benefits, such as fish, nuts, fruits, whole grains, and vegetables, are vastly preferable dietary choices to consuming unprocessed red meats.»

Kjøtt bidrar med omtrent 30 % av kostens saltinnhold (1, kapittel 9). Saltinntak er også en risikofaktor for både høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer som oppstår pga. høyt blodtrykk, som f.eks. hjerneslag. Derfor anbefaler flere helseorganisasjoner å begrense saltinntaket (AHA, ADA, WHO, WCFR).

Egg og sykdom

Egg er en hovedkilde for kolesterol i kosten. Hos noen øker kolesterolnivået i blodet kraftig ved økt mengde kolesterol i kosten. Norske helsemyndigheter (1) sier at det er ønskelig at eggforbruket ikke stiger. Flere studier og to studiesammenfatninger (metaanalyser) fra 2013 viser at egg kan øke risiko for diabetes type to i befolkningen generelt og utvikling av hjerte- og karsykdommer hos dem som allerede har diabetes. (7, 8)

«However, egg consumption may be associated with an increased incidence of type 2 diabetes among the general population and CVD comorbidity among diabetic patients.»

Den relative risikoen av koronar hjertesykdom, da man sammenlignet det høyeste egginntaket med det laveste egginntaket, var 1,54, dvs. risikoøkning med hele 54 %:

“ In a subgroup analysis of diabetic populations, the relative risk of coronary heart disease comparing the highest with the lowest egg consumption was 1.54 (1.14 to 2.09; P=0.01)».

Kilder:

 • Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer – Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Nasjonalt råd for ernæring, Helsedirektoratet, 2011. Lenke er her
 • NNR-2012, Nordic Nutrition Recommendations 2012. Part 1 Summary, principles and use ISBN 978-92-893-2629-2 http://dx.doi.org/10.6027/Nord2013-009 Nord 2013:009
 • Helsedirektoratets «Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet», 2014
 • Dariush Mozaffarian, M.D., Dr.P.H., Tao Hao, M.P.H., Eric B. Rimm, Sc.D., Walter C. Willett, M.D., Dr.P.H., and Frank B. Hu, M.D., Ph.D. Changes in Diet and Lifestyle and Long-Term Weight Gain in Women and Men. N Engl J Med 2011; 364:2392-2404June 23, 2011DOI: 10.1056/NEJMoa1014296
 • Lars Thore Fadnes, først publisert på meatless.no. Kilder: –1) Sabate J, Wien M: Vegetarian diets and childhood obesity prevention. Am J Clin Nutr 2010, 91(5):1525S-1529S; 2) Fraser GE: Vegetarian diets: what do we know of their effects on common chronic diseases? Am J Clin Nutr 2009, 89(5):1607S-1612S; 3) Craig WJ: Health effects of vegan diets. Am J Clin Nutr 2009, 89(5):1627S-1633S; 4) Craig WJ, Mangels AR: Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets. J Am Diet Assoc 2009, 109(7):1266-1282; 5) Dunham L, Kollar LM: Vegetarian eating for children and adolescents. J Pediatr Health Care 2006, 20(1):27-34; 6) Davis BC, Kris-Etherton PM: Achieving optimal essential fatty acid status in vegetarians: current knowledge and practical implications. Am J Clin Nutr 2003, 78(3 Suppl):640S-646S; 7) Sacks FM, Castelli WP, Donner A, Kass EH: Plasma lipids and lipoproteins in vegetarians and controls. N Engl J Med 1975, 292(22):1148-1151; 8) Sanders TA: Essential fatty acid requirements of vegetarians in pregnancy, lactation, and infancy. Am J Clin Nutr 1999, 70(3 Suppl):555S-559S; 9) Ornish D, Brown SE, Scherwitz LW, Billings JH, Armstrong WT, Ports TA, McLanahan SM, Kirkeeide RL, Brand RJ, Gould KL: Can lifestyle changes reverse coronary heart disease? The Lifestyle Heart Trial. Lancet 1990, 336(8708):129-133; 10) Appleby PN, Davey GK, Key TJ: Hypertension and blood pressure among meat eaters, fish eaters, vegetarians and vegans in EPIC-Oxford. Public Health Nutr 2002, 5(5):645-654; 11) Barnard ND, Cohen J, Jenkins DJ, Turner-McGrievy G, Gloede L, Green A, Ferdowsian H: A low-fat vegan diet and a conventional diabetes diet in the treatment of type 2 diabetes: a randomized, controlled, 74-wk clinical trial. Am J Clin Nutr 2009, 89(5):1588S-1596S; 12) Bartok CJ, Ventura AK: Mechanisms underlying the association between breastfeeding and obesity. International Journal of Pediatric Obesity 2009
 • Micha R, Wallace SK, Mozaffarian D.: Red and processed meat consumption and risk of incident coronary heart disease, stroke, and diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Circulation. 2010 Jun 1;121(21):2271-83. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.924977. Epub 2010 May 17.
 • Shin JY, Xun P, Nakamura Y, He K.: Egg consumption in relation to risk of cardiovascular disease and diabetes: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2013 Jul;98(1):146-59. doi: 10.3945/ajcn.112.051318. Epub 2013 May 15.
 • Rong Y, Chen L, Zhu T, Song Y, Yu M, Shan Z, Sands A, Hu FB, Liu L.: Egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke: dose-response meta-analysis of prospective cohort. BMJ. 2013 Jan 7;346:e8539. doi: 10.1136/bmj.e8539.

Flere studier og vitenskapelige artikler:

Ekspertpaneler og organisasjoner:

 •  Food, nutrition, physical activity, and the prevention of cancer: a Global Perspective. Second expert report (2007) World Cancer Research Fund and American Institute for Cancer Research. ISSN/ISBN: 978-0-9722522-2-5
 • Craig, W. J. og Mangels, A. R. Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets (2009) J.Am.Diet.Assoc. (109), 7, 1266-1282.
 • Fats and fatty acids in human nutrition. Proceedings of the Joint FAO/WHO Expert Consultation. November 10-14, 2008. Geneva, Switzerland (2009) Ann.Nutr.Metab (55), 1-3, 5-300.
 • Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation (2003) World Health Organization. WHO technical report series ISSN/ISBN: 92-4-120916-x
 • Goldstein, L. B., Adams, R., Alberts, M. J., Appel, L. J., Brass, L. M., Bushnell, C. D., Culebras, A., DeGraba, T. J., Gorelick, P. B., Guyton, J. R., Hart, R. G., Howard, G., Kelly-Hayes, M., Nixon, J. V., og Sacco, R. L. Primary prevention of ischemic stroke: a guideline from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council: cosponsored by the Atherosclerotic Peripheral Vascular Disease Interdisciplinary Working Group; Cardiovascular Nursing Council; Clinical Cardiology Council; Nutrition, PhysicalActivity, and Metabolism Council; and the Quality of Care and Outcomes ResearchInterdisciplinary Working Group (2006) Circulation (113), 24, e873-e923.
 • Mosca, L., Banka, C. L., Benjamin, E. J., Berra, K., Bushnell, C., Dolor, R. J., Ganiats, T. G., Gomes, A. S., Gornik, H. L., Gracia, C., Gulati, M., Haan, C. K., Judelson, D. R., Keenan, N.,Kelepouris, E., Michos, E. D., Newby, L. K., Oparil, S., Ouyang, P., Oz, M. C., Petitti, D., Pinn, V. W., Redberg, R. F., Scott, R., Sherif, K., Smith, S. C., Jr., Sopko, G., Steinhorn, R. H., Stone, N. J., Taubert, K. A., Todd, B. A., Urbina, E., og Wenger, N. K. Evidence-based guidelines for cardiovascular disease prevention in women: 2007 update (2007) Circulation (115), 11, 1481-1501.
 • National Health Service. Risk estimation and prevention of cardiovascular disease. A national clinical guideline (2007) Scottish Intercollegiate Guidelines Network.
 • Van Horn L., McCoin, M., Kris-Etherton, P. M., Burke, F., Carson, J. A., Champagne, C. M., Karmally, W., og Sikand, G. The evidence for dietary prevention and treatment of cardiovascular disease (2008) J.Am.Diet.Assoc. (108), 2, 287-331.
 • Slavin, J. L. Position of the American Dietetic Association: health implications of dietary fiber (2008) J.Am.Diet.Assoc. (108), 10, 1716-1731.
 • Scientific Opinion on Dietary Reference Values for Fats. European Food Safety Authority (EFSA).