Studier-et mer plantebasert kosthold-forebygge livsstilssykdommer

Forskning fra WHO og WCRF om rødt kjøtt, bearbeidet kjøtt og helse

Forskning om kjøtt og helse er entydig: dagens kjøttinntak er helseskadelig høyt og bør reduseres. Kjøtt i små mengder er altså ikke helsefarlig, men dagens forbruk av kjøtt i norsk/vestlig kosthold er helseskadelig høyt. Det er bredt anerkjent av blant annet Harvard Universitet, Verdens helseorganisasjon, verdens ledende kreftforskere og nordisk ministerråd at ferdigprodukter av kjøtt, såkalt bearbeidet kjøtt, både hvitt og rødt, er overbevisende kreftfremkallende for mennesker. Rødt kjøtt, som svin, storfe og sau, er sannsynlig kreftfremkallende for mennesker.

I tillegg kan ferdigprodukter av kjøtt øke risiko for de såkalte ikke-smittsomme sykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag, åreforkalkning, diabetes type to og flere typer kreft. Noe svakere sammenheng er dokumentert for ubehandlet rødt kjøtt og livsstilssykdommer. Nordmenn spiser betydelig mer protein enn det som er behovet, og 27 % av proteininntaket kommer fra kjøtt. Kjøttinntaket kan derfor trygt reduseres uten noen risiko for proteinunderskudd. Danmarks nye kostholdsråd, fra februar 2021, oppfordrer til å kutte ned på inntaket av kjøtt til mindre enn 350 gram per uke, av både hvitt kjøtt (kylling og kalkun) og rødt kjøtt (svin, storfe og sau/lam).

Bearbeidet kjøtt gir kreft, og USAs kreftforening fraråder bearbeidet kjøtt

Kreftrisikoen øker med 23 % med hver porsjon av bearbeidet kjøtt. Det beste for helsen er å unngå ferdigprodukter av kjøtt fullstendig til daglig. Den amerikanske kreftforeningens retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet (American Cancer Society’s Diet and Physical Activity Guideline) er publisert i 2020. Denne er utviklet av et nasjonalt panel av eksperter blant annet innen kreftforskning, offentlig politikk og helseforebygging og hvor målet er kreftforebygging.

Veiledningen anbefaler å øke plantebaserte matvarer og utelukke eller begrense rødt og bearbeidet kjøtt for å redusere kreftrisikoen.  I tillegg til å fremheve fysisk aktivitet og opprettholde en sunn vekt, fokuserer anbefalingene på å spise frukt, grønnsaker, belgfrukter og fullkorn og begrense eller ekskludere rødt og bearbeidet kjøtt for å redusere risikoen for kreft.

Sitert fra retningslinjen til USAs kreftforening:

“The best available evidence continues to support recommendations to limit intake of red and processed meats for cancer prevention. (…) It is not known whether there is a safe level of consumption for either class of meat products, since the risk of colon cancer increases 23% with each additional serving (almost 2 ounces) of processed meat and 22% per 3 ounces serving of red meat”

Rapporten etterlyser også samfunnsinitiativer og offentlig politikk for å øke tilgangen til sunn mat. Kilde: Rock CL, Thomson C, Gansler T, et al. American Cancer Society Guideline for Diet and Physical Activity for Cancer Prevention. CA Cancer J Clin. Published online June 9, 2020. Hele retningslinjen kan leses her https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21591

Nordisk ministerråd: det er sterk sammenheng mellom kjøtt og sykdom

Nordisk forskningsoppsummering oppfordrer til å spise mindre kjøtt og mer plantekost. En stor kunnskapsoppsummering fra 2013,  NNR-2012 – Nordiske ernæringsanbefalinger, utført i regi av Nordisk ministerråd, har konkludert med følgende når det gjelder bearbeidet kjøtt (1):

“There is strong epidemiological evidence that high consumption of processed meat increases the risk of colorectal cancer, type-2 diabetes, obesity, and coronary heart disease. Similar, but weaker, associations have been observed for red meat.»

I Norge kommer hele halvparten av kjøttinntaket i form av bearbeidet kjøtt, ifølge kunnskapsgrunnlaget til norske offentlige kostråd fra 2011 (2).

WCRF: begrense rødt kjøtt og helst unngå bearbeidet kjøtt

Verdens ledende og verdens største organisasjon innen kreftforskning, WCRF, skriver følgende om forskning på kjøtt og helse på sine nettsider:

«One of our Cancer Prevention Recommendations is to eat no more than moderate amounts of red meat, such as beef, pork and lamb, and eat little, if any, processed meat.

There is strong evidence that consumption of either red or processed meat are both causes of colorectal cancer

«Dietary goal  If you eat red meat, limit consumption to no more than about three portions per week. Three portions is equivalent to about 350–500g (about 12–18oz) cooked weight. Consume very little, if any, processed meat.»

«The evidence on processed meat and cancer is clear-cut. The data show that no level of intake can confidently be associated with a lack of risk. Processed meats are often high in salt, which can also increase the risk of high blood pressure and cardiovascular disease”
– Professor Martin Wiseman, World Cancer Research Fund International’s Medical and Scientific Adviser»

Les mer om forskning om kjøtt og kreft:

Også norske pasientforeninger oppfordrer til å kutte ut ferdigprodukter av kjøtt og spise mindre rødt kjøtt.

Kjøttforbruk er politisk styrt – folkehelsen taper og landbrukspolitikken vinner

Samtidig som forskning om kjøtt og helse viser entydig at nordmenn spiser helseskadelig mye kjøtt, er markedsføring av kjøtt som matvaregruppe, såkalt generisk reklame for kjøtt og kjøttprodukter, av kjøttomsetning lovfestet i Norge. Omsetningsloven fra 1936 har formål å fremme omsetning av kjøtt, ved at produsentene innbetaler en såkalt omsetningsavgift når de leverer kjøtt og andre produkter (3,4,5):

«Fyremålet med lova er gjennom samyrke å fremja umsetnaden av kjøtt av storfe, sau, svin, fjørfe og reinsdyr, korn og oljefrø, mjølk, egg, pelsdyrskinn, poteter, grønsaker, frukt og bær.»
«Omsetningsavgift er ei avgift som blir lagt på produsentane sin produksjon for sal for å finansiere tiltak for å fremja omsetninga. Omsetningsavgiftene blir innbetalt av bøndene ved levering av produkta. Avgiftene går inn i eit fond og blir brukt til finansiering av avsetningstiltak, til faglege tiltak og til opplysningsarbeid.»

Generisk kjøttreklame via matprat.no og matopedia.no virker

Dag Henning Reksnes, tidligere direktør Matprat/Opplysningskontoret for egg og kjøtt, har uttalt i Nationen
1. Generisk markedsføring virker, og at en kroner investert gir mellom 2,5 og 10 ganger tilbake innsatsen. (Kilde: The National Economic Contribution of Agricultural Advertising And Promotion, Report to CRMC Group, LLC (FABA), April 2017).
2. At det er bøndene som styrkes gjennom generisk markedsføring, og ikke dagligvarekjedene. (kilde: SNF- prosjekt nr.: 0153/0154 i 2015).

WHOs forskning om kjøtt og helse: Kjøttprodukter, spesielt bearbeidet kjøtt, er kreftfremkallende

Verdens helseorganisasjon konkluderte i oktober 2015 at bearbeidet kjøtt er overbevisende kreftfremkallende (forårsaker kreft i tykktarm og endetarm), og bevisstyrken her er like stor som for tobakk og asbest, mens rødt kjøtt er sannsynlig kreftfremkallende (6,7,8):

«After thoroughly reviewing the accumulated scientific literature, a Working Group of 22 experts from 10 countries convened by the IARC Monographs Programme classified the consumption of red meat as probably carcinogenic to humans (Group 2A), based on limited evidence that the consumption of red meat causes cancer in humans and strong mechanistic evidence supporting a carcinogenic effect.»
«This association was observed mainly for colorectal cancer, but associations were also seen for pancreatic cancer and prostate cancer.»
«Processed meat was classified as carcinogenic to humans (Group 1), based on sufficient evidence in humans that the consumption of processed meat causes colorectal cancer.»
«Additionally, a positive association with the consumption of processed meat was found for stomach cancer.»
«The experts concluded that each 50 gram portion of processed meat eaten daily increases the risk of colorectal cancer by 18%»

Hva er bearbeidet kjøtt?

Oppsummeringen av forskning om kjøtt og helse ved Verdens helseorganisasjon WHO betegner i praksis alle ferdigprodukter av kjøtt som bearbeidet kjøtt. Rødt kjøtt er kjøtt til alle pattedyr (6):

«Red meat refers to unprocessed mammalian muscle meat—for example, beef, veal, pork, lamb, mutton, horse, or goat meat—including minced or frozen meat; it is usually consumed cooked. Processed meat refers to meat that has been transformed through salting, curing, fermentation, smoking, or other processes to enhance fl avour or improve preservation. Most processed meats contain pork or beef, but might also contain other red meats, poultry, off al (eg, liver), or meat byproducts such as blood.»

Årsakssammenhengen er overbevisende, siden det er konsekvent/konsistent sammenheng mellom tarmreft og ferdigprodukter av kjøtt (6):

«On the basis of the large amount of data and the consistent associations of colorectal cancer with consumption of processed meat across studies in different populations, which make chance, bias, and confounding unlikely as explanations, a majority of the Working Group concluded that there is sufficient evidence in human beings for the carcinogenicity of the consumption of processed meat.»

Cancer Research UK definerer bearbeidet kjøtt som følgende (13,14):

«What is processed meat?
Processed meat has been smoked, cured or had salt or chemical preservatives added rather than having just been cooked or reformed (like most sausages and burgers). This includes bacon, salami, chorizo, corned beef, pepperoni, pastrami, hot dogs and all types of ham.
We recommend avoiding processed meat because there is strong evidence that it is a cause of bowel and stomach cancer. It also tends to contain added salt, and be higher in fat and provide fewer nutrients than unprocessed red meat, making unprocessed red meat the better choice if you do eat red meat.»

Verdens ledende kreftforskere på kjøtt og helse advarer mot ferdigprodukter av kjøtt

Flere anerkjente fagpaneler som har gått gjennom forskning på kjøtt og helse, fraråder å spise bearbeidet kjøtt, eller ferdigprodukter av kjøtt, selv i små mengder (9,10,11,12, 13 og 14).

Verdens ledende kreftforskningsorganisasjon, stiftelse Worlds Cancer Research Fund, WCRF:

«Limit consumption of red meats (such as beef, pork and lamb) and avoid processed meats.»

WHO, International Agency for Research on Cancer, European Code Against cancer (IARC er WHOs og FNs samarbeidsorganisasjon mot kreft):

«Avoid processed meat; limit red meat…»

American Institute for Cancer Research:

“Research suggests that regularly eating even small amounts of cold cuts, bacon, sausage and hot dogs increase colorectal cancer risk, which is why AICR recommends avoiding these foods, except for special occasions.»

Harvard School of Public Health, Healthy Eating Plate:

«..avoid bacon, cold cuts, an other processed meats»

Cancer Research UK:

«Limit red meat and avoid processed meat
Eat no more than 500g (cooked weight) a week of red meat, such as beef, pork and lamb. Eat little, if any, processed meat, such as ham and bacon.»

Last ned som pdf: Kjøtt-Kreft-Omsetningsloven

Kilder:
 1. Nordic Nutrition Recommendations 2012. Part 1 Summary, principles and use ISBN 978-92-893-2629-2
 2. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer – Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Nasjonalt råd for ernæring, Helsedirektoratet, 2011: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/400/Kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag-IS-1881.pdf
 3. Lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror.   https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1936-07-10-6
 4. Omsetningsavgift. Landbruksdirektoratet
 5. Forskrift om innkreving av omsetningsavgift og overproduksjonsavgift  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-20-1343
 6. Oppsummering om rødt og bearbeidet kjøtt, WHO-IACR, International Agency for Research on Cancer. Véronique Bouvard, Dana Loomis, Kathryn Z Guyton, Yann Grosse, Fatiha ElGhissassi, Lamia Benbrahim-Tallaa, Ne  ela Guha, Heidi Mattock, Kurt Straif, International Agency for Research on Cancer Monograph Working Group. Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. The Lancet Oncology, 2015 doi:10.1016/S1470-2045(15)00444-1. http://files.ctctcdn.com/d5b5b2f1201/018bf0fa-6da5-4c06-973c-69fce7473bd8.pdf
 7. International Agency for Research on Cancer. Volume 114: Consumption of red meat and processed meat. IARC Working Group. Lyon; 6–13 September, 2015. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/en/
 8. Q&A on the carcinogenicity of the consumption of red meat and processed meat. https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono114.pdf
 9. Our Cancer Prevention Recommendations – Animal foods. Worlds Cancer Research Fund (WCRF) http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/cancer-prevention-recommendations/animal-foods
 10. European Code Against cancer. International Agency for Research on Cancer, (IARC er WHOs og FNs samarbeidsorganisasjon mot kreft) http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/
 11. American Institute for Cancer Research http://www.aicr.org/enews/2014/08-august/faq-processed-meat-and.html og http://www.aicr.org/learn-more-about-cancer/infographics/recommendation-on-red-and-processed-meat.html
 12. Healthy Eating Plate. Harvard School of Public Health, her http://www.health.harvard.edu/healthy-eating-plate)
 13. Cancer Research UK. Red and processed meat and cancer risk. https://www.wcrf-uk.org/uk/preventing-cancer/what-can-increase-your-risk-cancer/red-and-processed-meat-and-cancer-risk
 14.  Cancer Research UK. Limit red meat and avoid processed meat. https://www.wcrf-uk.org/uk/preventing-cancer/cancer-prevention-recommendations/limit-red-meat-and-avoid-processed-meat