Hvordan påvirker såkalte goitrogene matvarer – brokkoli, soya o.a. – behovet for jod?

Anbefalt inntak på 150 µg/dag for voksne og ungdom inkluderer en sikkerhetsmargin for eventuelle goitrogene stoffer i matvarer. I forarbeidet til Nordiske ernæringsanbefalinger, NNR 2022, forklares det at det er allerede tatt høyder for såkalte goitrogene matvarer under utarbeidelsen av anbefalt daglig inntak av jod.

Anbefalingen i NNR 2012 for voksne og ungdom var satt til 150 µg/dag. Anbefalingen for voksne er lik den fra WHO, European Food Safety Authority (EFSA) og US Institute of Medicine (IOM), mens NNR-anbefalingen for ungdom er litt høyere enn de fra EFSA og IOM (64, 66, 97) ). Kravene til jod er basert på thyreoidea-jodopphopning og omsetning.

  • Jodbehovet for å forhindre struma (økt skjoldbruskkjertel-størrelse) er beregnet til å være 50–75 µg/dag eller daglig inntak på ca. 1 µg/kg kroppsvekt.
  • Gjennomsnittsbehovet (AR) er beregnet til å være 100 µg/dag for både voksne kvinner og menn, og ved dette inntaket når jodkonsentrasjonen i skjoldbruskkjertelen et platå.
  • Den daglige jodomsetningen hos personer med normal skjoldbruskkjertel-funksjon er på et tilsvarende nivå (kilde 66).
  • Anbefalt inntak på 150 µg/dag for voksne og ungdom inkluderer en sikkerhetsmargin for eventuelle goitrogene stoffer i matvarer.
  • Nedre inntaksgrense for voksne er beregnet til 70 µg/dag.

Sitert NNR-2022 Kapittel om jod, 28.08.2022

“Adults and adolescents
The recommendation in NNR 2012 for adults and adolescents was set to 150 µg/day. The recommendation for adults is equal to that by WHO, the European Food Safety Authority (EFSA) and the US Institute of Medicine (IOM), while the NNR recommendation for adolescents is slightly higher than those by EFSA and IOM (64, 66, 97). The requirements for iodine are based on thyroid iodine accumulation and turnover. The iodine requirement to prevent goitre (increased thyroid gland size) is estimated to be 50–75 µg/day or a daily intake of approximately 1 µg/kg bodyweight (98, 99). The average requirement (AR) is estimated to be 100 µg/day for both adult women and men, and at this intake the iodine concentration in the thyroid gland reaches a plateau. The daily iodine turnover in subjects with normal thyroid function is at a similar level (66).

The recommended intake of 150 µg/day for adults and adolescents includes a safety margin for any goitrogenic substances in foods. The lower limit of intake for adults is estimated at 70 µg/day.”

Les også: Stoffskifte: mindre kjøtt kan beskytte