Våre matvaner, kjøttspising, zoonoser og pandemier

Kjøttproduksjon/husdyrhold skaper vilkår for at nye pandemier og corona-mutasjoner oppstår, og et mer plantebasert kosthold er løsningen

Vi må redusere risikoen for fremtidige pandemier: SARS og CoV 2 viser oss hvor sårbare vi er, både helsemessig og økonomisk, overfor en pandemi. Husdyrindustrien og forbruket av animalsk mat er nøkkelfaktorer i utvikling av pandemier og antibiotikaresistens. Derfor er plantebasert kosthold…

melk ikke bra nok

Forskning fra Harvard 2020: ikke grunnlag for 3 meieriprodukter daglig. Meieri kan øke risiko for brystkreft, mulig pga. hormoner i ku-melken

Forskningsoppsummering fra Harvard, gjennomgang av 121 nye studier, finner ikke grunnlag for å anbefale inntak av tre eller flere meieriprodukter daglig. Meieri kan øke risiko for bl.a brystkreft

Kjøtt, politikk og Folkehelsemeldingen 2019

5. april 2019 ble Folkehelsemeldingen 2019 Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn lansert. HePla leverte sine innspill, der vi oppfordret til å jobbe for et mer plantebasert kosthold og til at redusert kjøttforbruk burde…