Norge klimaforpliktelse for norsk helsevesent.

Klimaforpliktelser for norsk helsevesenet og grønnere kosthold

Et grønnere og sunnere kosthold har stor betydning både for klima og helse. Dette var en klar melding fra Helsedirektoratet på sitt webinar for helsevesenet, i forbindelse med at Norge har sluttet seg til FNs klimatoppmøtets helseprogram.

Under FNs klimakonferanse COP26 i Glasgow (8.november 2021) lanserte Norge klimaforpliktelse for norsk helsevesent. «Departementet tar dermed initiativ til en såkalt ny risiko- og sårbarhetsanalyse av helsekonsekvenser av klimaendringer nasjonalt. De planlegger også å etablere et veikart mot en klimanøytral helsesektor, som vil være i tråd med helseforetakenes mål om karbonnøytralitet innen 2045, og nasjonale mål om det samme innen 2050,» – skriver regjeringen.no

I påfølgende webinar med praktisk informasjon for helsevesenet, understreker Helsedirektoratet nok en gang at et sunnere og grønnere kosthold er av stor betydning. Les også: Klimakur 2030: fra kjøtt til planter og Dyrket mark i Norge og Foredrag om norskdyrket planteprotein og kjøttkutt

Rapporten ved Nasjonalt råd for ernæring/Helsedirektoratet, Bærekraftig kosthold – vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv, konkluderer med følgende, sitert:

“Kort oppsummert er det stort samsvar mellom et kosthold som blir anbefalt for å fremme helse og et kosthold som er mer bærekraftig. Et slikt kosthold kjennetegnes blant annet av et høyt inntak av frukt, grønnsaker, grove kornprodukter og et lavt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt.“

Lenke til rapporten er her

Dette sammenfaller med konklusjoner i mange andre rapporter og oppsummert forskning, blant annet i den mye omtalte EAT-Lancet-rapporten.

Vi i Physicians Association for Nutrition Norge er glade for denne nyheten

Vi i PAN Norge, som er norsk gren av Physicians Association for Nutrition International, jobber for å fremheve følgende: Et sunnere og grønnere/mer plantebasert kosthold kan løse vår tids største utfordringer, spesielt innen folkehelsen.

Derfor er vi svært glade over dagens utvikling og økende politiske anerkjennelse av kostholdets betydning. Vi har jobbet politisk for å fremme grønnere kosthold, med mindre kjøtt, som et effektivt forebyggende folkehelsetiltak.

Hurdalsplattformen anerkjenner betydningen av sunt kosthold i kapittel om folkehelse:

«Forebygging og helsefremmende arbeid må skje på alle samfunnsområder.»
Regjeringen vil også «Styrke samarbeidet mellom helsemyndighetene og dagligvarebransjen for å legge til rette for et sunnere kosthold.»

Mer om Helsedirektoratets webinar

På sitt webinar (lenke) orienterte Helsedirektoratet, ved Ole Berg, om Helsedirektoratets arbeid for bærekraftig kosthold (1 time og 12 minutter i webinar-opptaket, lenke ):

  • Rapporten Bærekraftig kosthold – vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv (2017) viser at det er overensstemmelse mellom kosthold som er sunt og bærekraftig
  • De kommende fellesnordiske kostholdsrådene NNR 2022, der hensyn til klima og miljø vil bli vektlagt. Arbeidet ledes av Norge ved Helsedirektoratet (sekretariat) og ved professor Rune Blomhoff (hele NNR2022).

Følgende aktører hadde presentasjoner i Helsedirektoratets webinar:

  • statssekretær Ellen Rønning-Arnesen innledet om Helse- og omsorgsdepartementets arbeid og forventninger etter COP26.
  • spesialrådgiver Signe Hveem fra Helse Sør-Øst presentere RHF-enes nylig vedtatte klimamål og indikatorer.
  • områdedirektør Ågot Aakre ved Folkehelseinstituttet fortelle om deres arbeid innen klima, miljø, mat og helse.
  • Ole Berg i Helsedirektoratet orienterte om sin rapport fra 2017 Rapporten ved Nasjonalt råd for ernæring/Helsedirektoratet, Bærekraftig kosthold – vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv, konkluderer med følgende, sitert: og nordisk samarbeid om kostholdsråd der hensyn til klima og miljø vil bli vektlagt i de kommende nordiske kostholdsrådene.

Norge har altså sluttet seg til FNs (klimakonferansens) helseprogram. Les mer på regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-lanserer-klimaforpliktelser-pa-helsefeltet/id2885909/

Det er fordi helsesektoren bidrar til klimautslipp

Dagens Medisin skrev om dette i april 2021, i et intervju med leder for Norsk medisinstudentforening:

«Klimaendringer er en av de største truslene mot folkehelsen
Det uttalte Maja Elisabeth Mikkelsen, leder for Norsk medisinstudentforening, under dagens åpne høring i Stortingets helse- og omsorgskomité. Høringen var for representantforslag om å utarbeide en klimaplan for helsesektoren.» URL: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/04/20/-klimaendringer-er-en-av-de-storste-truslene-mot-folkehelsen/

Tidsskriftet for Den norske legeforening hadde kronikk om helsevesenets ansvar 31.08.2021, av forfatterne:

  • Anand Bhopal, lege og stipendiat ved Bergen senter for etikk og prioritering, Universitetet i Bergen, og leder av Grønt Helsevesen.
  • Sofie Haugan Shrivastava, medisinstudent ved Universitetet i Bergen og styremedlem av Grønt Helsevesen.
Kilder: